Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft dit cijfer een nog grootere beteekenis wanneer men bedenkt dat iedere eenheid representeert een arbeidskrachtig gezinshoofd. Of de besparing van rente nu wel opweegt tegen de kosten voor genezings-doeleinden uitgegeven, is moeilijk te zeggen. Immers, hoe zullen wij uitmaken hoe lang de invaliditeit zou zijn uitgebleven zonder pogingen tot genezing? Maar bovendien, waar wij handelen, niet alleen naar de beginselen eener verstandige politiek, maar evenzeer naar de beginselen van Christelijke liefde, daar zit in het succes dat de maatschappij van ons handelen heeft, ook een factor van moreele waarde besloten. En zoo iets laat zich nu eenmaal niet onder cijfers brengen. Hoe zouden wij bijv. de waarde bepalen die er in ligt dat niet verlangd wordt naar den dood van een oude gebrekkige vader of moeder? Vroeger waren deze menigmaal een lastpost voor het arbeidersgezin dat zelf hard te strijden had voor het hoognoodige. Nu, met hun ouderdoms-of invalidenrente, zijn zij een welkome steun. Dat is moreel gewin! En wie zal ons voorrekenen en er de waarde van noemen dat het zorgende gezins-hoofd weer krachtig is en zijn werk kan doen, zoodat zijn gezin bewaard is voor armoede, ziekte en zedeloosheid? Zorge toch de Staat er voor, dat zijn leden kunnen leeren inzien dat er nog hoogere factoren voor het mensch-zijn bestaan dan de zuiver oeconomische, tot nu toe de vrijwel alleen-heerschende; n.1.: kennis, gemeenschaps-zin en naastenliefde.

Zelfs dan, wanneer een tot verdwijnen brengen van den ziekte-toestand of der invaliditeit is buitengesloten, en dientengevolge een invaliden-rente moet worden uitgekeerd, kan de invaliden-verzekering, op grond van § 25 der invaliden-verzeke-

Sluiten