Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ln de resultaten van dit streven worden in practischeenvoudigen vorm onder het volk verspreid. Het bekroonde geschrift van Dr. Knopf hijv. is door de invaliden-verzekering bij millioenen van exemplaren onder het volk verspreid. De uit de Sanatoria teruggekeerde arbeiders zijn een propaganda voor een verstandige leefwijze onder het volk.

Het ïesultaat is dan ook dat de massa langzamerhand is ontwaakt uit hare dofte onverschilligheid voor al de verwoestingen die de volksziekten om hen heen aanrichten.

De Berüfsgenossenschaften der ongevallen-verzekering, de invaliden-verzekering geven, zooals wij reeds zeiden, een jaarlijksche ondersteuning aan de „Unfalls Stationen" en de „Gemeinde Pflege-Stationen", dat zijn de plaatsen voor eerste hulp bij ongelukken. Het „Roode Kruis" geeft eveneens een jaarlijksche bijdrage. Hun aantal neemt jaarlijks toe. Vooral van gewicht zijn deze stations op het platteland, waar de geneeskundige soms ver af woont. Aan het hoofd staat een \eipleegstei, die hulp verleent tot dat de geneesheer gekomen is. Het zijn goed ingerichte, miniatuur-ziekenhuisjes, en vormen de verbinding tusschen den arts ter eene zijde, en de ziekenkassen, de Berüfsgenossenschaften ter andere zijde.

De niet diiect tot rente-betaling benoodigde gelden, worden ten algemeenen nutte belegd. Op deze wijze is van 1 Januari 1891 tot en met 1901 voor den bouw van ziekenhuizen, sanatoria, volksbaden, bswaarscholen, waterleidingen enz. uitgegeven de som van 108 millioen mark. Bovendien zijn in datzelfde tijdvak 87 millioen mark besteed voor den bouw van goedkoope arbeiders-woningen. Ook op deze wijze worden vele verzekerden

Sluiten