Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ziekte bewaard. Hem, die eenmaal van nabij heeft kennis kunnen maken met de zegenrijke werkzaamheid der bedoelde instellingen, die zich heeft kunnen overtuigen van de degelijke arbeiders-woningen in de groote steden, en de daardoor ontstane gezondere levenswijze, hem wordt het duidelijk hoe enorm gewichtig zulk een gemeenschappelijke kapitaalvorming is. Dat Duitschland in den strijd tegen, en het voorkomen van volksziekten vooraan staat dankt het aan de verplichte arbeidersverzekering. Zonder deze ware een geweldige prestatie als nu, onmogelijk.

Wij zijn ons bij dit alles volkomen bewust van de waarheid:

„Das Leben ist der Güter höchstes nicht"; echter het is de grondslag van alle goederen, en een goede gezondheid is de vooronderstelling van geluk. Verhooging van de volksgezondheid heeft ook haar doel niet in zichzelve, zij is slechts middel in de vervulling van onze hoogere levensplichten; zij is de basis waarop dat hoogere kan gedijen. De kracht en het geluk der natiën berust niet bij de „upper ten", maar bij het volk. Wat zullen al onze hygiënische maatregelen, onze vooruitgang in wetenschap uitrichten als niet het volk doordrongen is van hunne waarde? Hoe willen wij ooit de massa bereiken met dat wat hooger is dan het zuiver materieele, als zij zich dagelijks met zorg aftobt voor het hoognoodige, en een sombere toekomst als soms ziekte of ongeval hen treft?

Hoewel het hoofddoel van dit opstel was, in het kort nategaan wat de invloed van de arbeider-verzekering op de volks-gezondheid is geweest, willen wij toch volledigheidshalve een blik werpen op de andere gevolgen.

Sluiten