Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch, opdat Hij voor ons mocht sterven uit de

zwakheid Zijns vleesches."

Op Hem doelt Psalm 72: „Ja, alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle Heidenen zullen Hem dienen. Want Hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddruftige verschoonen en de zielen der nooddruftigen verlossen." Niemand heeft ooit eene overwinning behaald op al wat tot onzen doodsstaat behoort, dan Hij, Wiens rein, onbestraffelijk leven Hem ons voorstelt als het ééne volkomen offer der gerechtigheid. Want van Hem is in de rol des Boeks geschreven als van den „komende in de wereld, Die Gods welbehagen doen zoude." En waar is de man, die der anderen krankheden droeg, en die daarna hen allen gezond overgaf in de hand des Vaders?

Is niet Christus arm geweest in het midden van armen, om die te verrijken met hemelschen troost, opdat zij door Zijne armoede zouden rijk geworden zijn als erfgenamen van eeuwige goederen des heils ? Lag daarin niet de kracht, die ook een Mozes de schatten van Egypte versmaden deed, wijl Christus door het geloof zijn rijkdom was? En wat deed Jezus van Nazareth met volharding den weg deivernedering gaan? Was het niet, dat Hij naar het zichtbare als arme, juist zoo, vasthield aan des Vaders wil, om door Zijne armoede armen rijk te maken? Wie verstond deze Zijne armoede? Immers niemand. Daarvoor koesterde men in 't algemeen tezeer verwachting van een aardsch koninkrijk, waarin het aan niets ontbreken zou, wat het aangezicht doet stralen van gemengd aardsch en heinelsch geluk. Hem

Sluiten