Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus' werk verloochend wordt. Wilt gij geholpen wezen, dan eerst schuldbelijdenis, daarna kwijtschelding. God neemt werkelijke schulden weg. Daarom komt Hij tot ons in Christus in het vriendelijk, genadig gelaat van den medelijdenden Hoogepriester, Wiens bloed van zonden reinigt, Wiens geloof in den Vader overwint; en Hij legt alzoo den grond voor het geloof als het eerste en beste werk, zooals dit Christus, den Gezondene des Vaders, als gave der eeuwige liefde erkent. (Joh. 6 vs. 29.) Zóó maakt Hij armen van schulden vrij, tot heerlijkheid Zijns Naams. Zie het aan die Samaritaansche bij de Jakobsbron (Joh. 4 vs. 16 enz). Zij wil niet bekend zijn; zij heeft daarvoor hare redenen; uit haar mond komen slechts verschoonende drogredenen, om zich te dekken. De joodsche Rabbi daar vóór haar heeft om een dronk water gevraagd en krijgt niets.: Maar Hij zegt haar de waarheid. En eindelijk is zij schuldenares. Haar is het geheim ontdekt van en door den „arme", die tot haar sprak. Wat dunkt u? Gij hebt zonden. Welke zijn ze? Er wordt zooveel geklaagd, maar meer als protest tegen eenen algemeenen toestand dan tegen zichzelf. En een betoog wordt er niettemin gehouden over de waardigheid van den mensch, hij zij dan „ook zondaar". Allerlei verplichtingen jegens God en menschen treden daar wel op den \ ooi grond, maar zij ondergaan daarbij zulke wijziging, dat voor eenig verwijt aan onszelf geene plaats is. En toch staat er: Wat klaagt een levend mensch? een ieder klage van wege „zijne zonden". (Klaagl. 3 vs. 39.) O, bij den waren nood, waarin het „hoe" der zonden aan 't licht komt, blijkt het anders te zijn dan in de treffende verhalen, die men elkander vaak zonder

Sluiten