Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holpen zijn met den rijkdom Gods in Christus, Die zegt: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijne (Gods) gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden?" (Matth. (5 vs. 33.) Zekerlijk, zij zijn er, en al drukt hen de nood tot moedeloosheid toe, zij hebben geen voorwendsel voor hunne zonden. Maar God ontfermt Zich over hen op vaak wonderlijke wijze, hen troostend met hetgeen de geheele wereld hun niet geven kan. Blijvende bij het geloof in Christus, den om hunnentwil arm gewordene, betreden zij een effen baan, een veiligen weg. Hunne zaak is de Zijne, en God onderwijst hen, dat zij niet van honger omkomen in duren tijd of hongersnood.

De meest aandoenlijke schildering brengt de eigenlijke, geestelijke, ware armoede niet aan 't licht. Ook de beste methode van praktische armverzorging heft de ware armoede niet op. Maar „Christus' aimgeworden zijn" is de reispas des geloovenden armen zondaars op zijne reis naar het eeuwige Kanaiin. Dat doet de eenvoudigen, die anders niets hebben, voor Gods aangezicht leven. Dat regelt grif hunnen polsslag des nieuwen levens; dat is de grond van hunne hoop der zaligheid; want Christus is hun „de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de dooden, en de Overste der koningen der aarde." (Openb. 1 vs. 5.) En zoo zal ook het onderlinge werk der barmhartigheid niet bij hen gemist worden, waar de nood nijpt, omdat God aan hen gedacht heeft, hun barmhartigheid bewees, Zijne gerechtigheid hun betoonde. In die gerechtigheid is de blijdschap huns geloofs. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. (Jes. 32 vs. 17.) Daar zijn

Sluiten