Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kracht en Stof de hoogste en laatste wijsheid zijn? Wat is mij kunst? Wat zijn mij idealen? Wat is die heilige aandrift, die mijn hart ontroert als ik denk aan de helden, die gehoorzaamden aan de „Kracht uit hooger kracht gesproten", indien ik dit alles van mij moet weren ter wille eener theorie van menschenvinding en alle inenachenwijsheid voor mij ligt samengevat in het woord van den Prediker: IJdelheid der ijdelhedcn, het is al ijdelheid?"

Ik heb, sedert ik mij aan den gedachtenvervlakkenden invloed der propagandadrukte onttrok, meer dan voorheen tijd gehad om over deze zaken 11a te denken. Naarmate die levensvragen meer bcteekenis en omvang voor mij verkregen, in diezelfde mate ontwaakte in mij meer de oud-theoloog. Ik moest opnieuw, maar nu met meer ervaring ach tor den rug, de vraagstukken overdenken, die mij in mijn studietijd in zoo hooge mate hebben beziggehouden. Wat bleek mij nu de wijsbegeerte, die zich vroeger met zooveel gewicht aandiende, die destijds oppermachtig scheen te hecrschen, weinig afdoende, als het er op aankwam een antwoord te geven op allerlei zielkundige en andere vragen. En vooral, hoe werd het mij duidelijk dat het materialisme alleen daarom den indruk heeft kunnen maken nieuw licht te scheppen in alle duistere vragen, doordat het vooraf den mensch ontdaan had van wat juist het bijzondere in zijn persoonlijkheid is. Ontneem den mensch zijn geweten, verklaar dat tot hoogstens een beschavingsproduct waarin de zelfzucht, dank zij het overleggend verstand, op verfijnde manier bevrediging zoekt en gij hebt hem pasklaar gemaakt voor de theorie, ondergeordend in het rijk van kracht en stof. Maar aanvaard den mensch als wezen, waarin meer of minder sterk een geweten sluimert, bestudeer dat geweten in zijn volle ontplooiing, zooals dat in hoogstaande personen, in de besten van ons geslacht tut uiting komt, beproef de zedelijke waarheden ons in Jezus' zelfverloochenende liefde geleerd, ga in loor de enge poort van uw geweten tot het door hem gepredikte Koninkrijk der Hemelen, geef u rekenschap van de heilige en heiligende aandoeningen, die uw deel zijn als gij het hoogere leven hebt mogen vinden bij verlies van het lagere, zie den rijken zegen in Jezus' naam en in zijn kracht overal verspreid, waar zijn oprechte volgelingen hun leven aan de gemeenschap wijdden, geef u rekenschap van de

Sluiten