Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wensch to vertegenwoordigen en tc verkondigen. Gij hebt reeds begrepen dat ik mij schaar onder de banier der vrije vroomheid, dat godsdienst voor mij zich niet belichaamt in dogmatiek of kerk leer, maar is, althans zijn moot eene levende macht in ons gewetc u, die spreken zal naar gelang der omstandigheden, die zich in verschillende tijden op verschillende wijzen zal openbaren, die menigmaal zal blijken te leven buiten de kringen waar men beweert haar te zoeken en aan te kweeken, maar waarvan wij voor elkander en voor ons zelf hopen «lat wij hare dragers en apostelen zijn.

Eene vastomlijnde dogmatiek heb ik dus niet en breng ik U niet. Als vrijzinnige zal ik l' intusschen van leze plaats, in deze het werk van mijn geachten ambtsvoorganger I)s. Onnekes, voortzettende en bij het goede dat bij tot stand bracht aansluitende, niet vaak, 't liefst zoo min mogelijk, lastig vallen met critiek op wat andersdenkenden gelooven. 't Is ons, als wij hier bij elkander komen niet te doen om te vernemen wat wij niet gelooven, maar wat wij dan eigenlijk wèl gelooven. Als we al weten dat wij niet meer orthodox zijn en dat de orthodoxie op dwaling berust, dan weten we nog niet wat we wèl zijn en is de kans niet uitgesloten dat we blijken niets tc zijn en bij al onze inbeelding van vooruitstrevendheid arm aan of verstoken van het leven der vroomheid te zijn. Gewetens wakker schudden, levenslicht op Uw weg verspreiden, l" aan den heiligen plicht een leven van toewijding en liefde, God ter eere, te leiden, tc herinneren, u op te wekken in te gaan in het Koninkrijk des geestes en der waarheid, dat niet met uiterlijk gelaat komt, maar binnen in U kan zijn, ziedaar de taak die ik meen onder Uw midden tc moeten vervullen.

Over alle maatschappelijke verschillen heen, bij alle ongelijkheid in stand en welstand U allen te beschouwen als gelijkgerechtigde leden der gemeente, op gelijke wijze vatbaar voor het hoogere goddelijke leven en bestemd om het deelachtig te worden, ziet daar mijn ideaal.

Wat bedoelt gij dan, zoo hoor ik II vragen, met Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat klinkt zoo orthodox! Die klank is maar schijn. Wie zich als vrijzinnig godsdienstige rekenschap geeft van de wijze, waarop Jezus' beginselen tot overwinning moeten worden gebracht, van den strijd, die eerst in Uw gemoed wordt

Sluiten