Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leiding in tot de verwachting dat het ons mogelijk zal zijn in een geest van onderlinge vvaardeering, hoogachting en misschien wel genegenheid te werken voor de belangen van het Koninkrijk der Hemelen, die ons in de zorg voor de geestelijke en stoffelijke behoeften dezer gemeente zijn toevertrouwd.

TT, M. H. Kerkvoogden en Notabelen dank ik allereerst voor de onbekrompen wijze, waarop gij aan mijne verlangens ten opzichte van de mij ter bewoning aangeboden pastorie zijt tegemoet gekomen. Ik aarzel niet te verklaren dat gij daarmede mij en mijn gezin een groot genoegen gedaan en de gezelligheid en bewoonbaarheid uwer pastorie ten zeerste verhoogd hebt. Dat verheugt mij niet alleen om mij zelfs wille en om de mijnen, mr ar ook en vooral omdat ik meen daarin te mogen zien een bewijs van de liefde die u bezielt voor de u toevertrouwde taak: liet beheer der stoffelijke middelen die noodig zijl. voor de bevordering van de geestelijke belangen door onze kerk vertegenwoordigd, voorgestaan en verdedigd. Ik twijfel niet of gij zult meer dan in dezen u hier openlijkgebrachtcn dank uwe welwillendheid beloond zien, indien uwe en mijne verwachting vervuld wordt dat een en ander ten goede zal komen aan de kracht en de lust waarmede ik mij voorstel mij te geven aan de vervulling der taak heden door mij aanvaard. En ik ontleen daaraan de hoop dat ik, indien voor de bevordering van het godsdienstig onderwijs of van godsdienstige belangen uwe medewerking gevraagd wordt, dan op uwe offervaardigheid zal kunnen rekenen.

Achter U zie ik als personen, die door de toewijding, waarmede zij hunne taak vervullen kunnen en zeer zeker zullen, medewerken aan het stichtelijke onzer godsdienstige bijeenkomsten allereerst staan onze ijverige organiste, van wie ik verwacht tn daarom durf vragen dat zij niet haar spel niet alleen onzen zang melodieus zal begeleiden, maar tevens, en juist daartoe leent zich de muziekkunst beter dan cenige andere, in de harten der hoorders die ontroering wekken, die niet in woorden wordt vertolkt, die diepervaak gaat dan de spreker met zijn gesproken woord kan treffen en waarin ik behalve een welkome bondgenoot» voor de door mij beoogde stichting een der heerlijkste uitingen van het menschelijke zielelevcn zie.

Sluiten