Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding, zooals de verhouding van Kerk cn Staat «lat met zich beoogt, naast elkander voort, maar heeft niettemin ecne i»ariiifr van gedachten, opvattingen en beginselen plaats, die niet zal nalaten de vruchtbaarheid van het werk wederkeerig te verhoosren.

Til dien geest, geachte Burgemeester, wenscli ik, indien al niet banden van persoonlijke vriendschap tusschen ons ontstaan, reeds officieel onze verhouding op te vatten. Ik hoop en v<'rtrouw dat gi.i u daanned<' zult kunnen vereenigen en zeg lT reeds bij voorbaat mijne medewerking toe bij elke poging die gij moogt, ondernemen, om in deze gemeente den vooruitgang te dienen en de wijze van bestuur dezer gemeente te doordringen van en te leiden in den geest der naastenliefde, waarvan nu erkend wordt dat bij ook in de handelingen van den Staat op zijn plaats is.

En nu tenslotte TT, geacht TToofd der School, tevens mijn naaste buurman. Aan TT is een belangrijke taak toevertrouwd, de jeugd, mannelijke en vrouwelijke, de ontwikkeling bij te brengen, die zij voor haar later leven noodig heeft. ITet belang van de plaats, die gij cn uwe school in de samenleving inneemt, wordt bepaald door de beteekenis, die goed onderwijs heeft voor de toekomst en het levensgeluk van eiken mensch. Tk heb wel eens hooren beweren dat de beschaving van een volk gemeten wordt naar de waardeering die het voor zijn onderwijs en zijn onderwijzers heeft. Is deze bewering juist — cn dat onderstel ik — dan zou ik reeds voor mijn naam van beschaafd mensch verplicht zijn u met die waardeering tegemoet te komen, die met mijn aanspraken op het bezit van beschaving samenhangt. (ïij weet dat niet dergelijke overwegingen mijne houding bepalen en dat onze onderlinge waardeering op andere en solieder gronden berust.

1 we taak is ecne moeielijke maar dankbare en de wijze, waarop gij de uwe vervult is van groote beteekenis voor wat ik bij de vervulling van mijn taak kan bereiken.

Men spreekt wel eens van samenwerking tusschen school en huis, een zoo nuttig en van zelf sprekend iets dat men zich alleen verbazen kan dat daarvoor nog klemmende betoogen moeten worden gehouden.

Ik zou thans willen spreken van samenwerking tusschen school en Kerk, maar dan niet in den clericalen zin, dat Uw onderwijs

Sluiten