Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie evenwel meent dat het socialisme de nationale cultuur niet vernietigen zal, noch moet, die moet ook aannemen dat het anti-semitisme ook in den toekomststaat zal voortleven, zij het dan ook in een nieuw kleed gestoken. Als men dus beweert dat het anti semitisme het Zionisme geschapen heeft, dan is dat slechts in zooverre juist, dat men het anti-semitisme zelve als graadmeter van den abnormalen toestand van het volk heeft te beschouwen. Het bestaan van anti-semitisme in alle landen is reeds een bewijs ervoor, dat de positie der Jod.m niet van de karakteristieke, specifieke oorzaken in dit of dat land een gevolg is, doch een blijvenden grond vindt in de verhouding van de Joden als minderheid tot de andere volkeren als meerderheid.

Conclusie.

Het samenwerken van beide oorzaken: de onmogelijkheid om de sociale positie der Joden te verbeteren, evenals do onmogelijkheid hun voorwaarden tot eene normale ontwikkeling te verschalfen zoolang zij eene kleine minderheid onder de andere volkeren vormen — voert tot het Zionisme, dat is tot die beweging die het Joodsche Volk, zoover het zich Joodsch voelt en zich niet door kunstmatige middelen assimileeren wil of door natuurlijke kan, een gewaarborgde woonplaats wil verschaffen in Palestina.

Het Zionisme gaat dus van het gezichtspunt uit dat de abnormale toestand der Joden dan eerst zal ophouden wanneer zij op ééne plaats een compacte meerderheid vormen, die zich naar eigen behoefte en eigen bewustzijn sociale en geestelijke levensvoorwaarden kan scheppen.

Slechts dan zullen de Joden tot normale economische levensvormen kunnen overgaan, slechts dan zullen de Joden alle economische categorieën aanwijzen zooals die andere volkeren bezitten.

Door den terugkeer van een groot gedeelte der Joden tot den akkerbouw, zal ook eene phvsieke en psychische regeneratie van ons ras mogelijk worden.

Slechts door eene gewaarhorj-d'' woonplaats in Palestina zal eene Joodsche nationale cultuur opnieuw kunnen opbloeien.

(Naar Dr. U. Pasman ik).

E. P.

Sluiten