Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Het Zionisme streeft naar eene publiek-rechtelijk gewaarborgde ei'.;en woonplaats in Palestina voor het joodsche volk,"

De Noodzakelijkheid van het Zionisme.

. -—-

Men kun iliiarover stri jden of de Zionistische idalcn al of niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, doch ongetwijfeld waar is het, dat het Zionisme inderdaad eene karakteristieke VolksbvKi ijimj is.

Zooals aan deze beweging alle lagen van liet Joodsche volk deelnemen, zoo ook oefent zij baren invloed uit oj> bet gansche Joodsche leven en noopt zij de verschillende krachten welke in onzen stam aanwezig zijn, om in haren dienst te treden.

Ieder moet zyn standpunt ten opzichte van het Zionisme kiezen.

lloe kon het ook anders zijn

Het Zionisme immers deed ontwaken alle hoop en alle idealen die in het Joodsche leven onder den drempel van het bewustzijn sluimerden. Zoo ojk moest het op zichzelf de belangstelling van het geheele Jodendom, ja van do geheele denkende wereld, vestigen en zoo werd de een tot vurige aanhanger, de andere tot verwoede tegenstander en zelfs de klein burger, opgaand in het alledaagsche leven, werd gedwongen op een of andere wijze stelling te nemen tot deze brandende quaestie.

liet voortwaartsschrijden van het Zionisme bestaat juist daarin, dat bet langzamerhand al onze stamgenoot en dwingt, bewust, in volle kennis der vragen en niet blindelings hunne verhouding tot de Joodsche Natie te bestemmen; natuurlijk in zoover het geldt Joden, die nog Jo len willen zijn.

Sluiten