Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Het Zionisme streeft naar eene publiek-rechtelijk gewaarborgde eigen woonplaats in Palestina voor het joodsche volk."

De Noodzakelijkheid ïan het Zionisme.

i

Men kan daarover strijden of de Zionistische idalen al of niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, doch ongetwijfeld waar is het, dat hot Zionisme inderdaad eene karakteristieke Volksbeweging is.

Zooals aan deze beweging alle lagen van bet Joodsche volk deelnemen, zoo ook oefent zij haren invloed uit op het gansche Joodsche leven en noopt zij de verschillende krachten welke in onzen stam aanwezig zijn, om in haren dienst te treden.

Ieder moet zijn standpunt ten opzichte van liet Zionisme kiezen.

Iloe kon het ook anders zijn !

Het Zionisme immers deed ontwaken alle hoop en alle idealen die in het Joodsche leven onder den drempel van het bewustzijn sluimerden. Zoo ook moest het op zichzelf de belangstelling van het geheele Jodendom, ja van de geheele denkende wereld, vestigen en zoo werd de een tot vurige aanhanger, de andere tot verwoede tegenstander en zelfs de klein burger, opgaand in het alledaagsche leven, werd gedwongen op een of andere wijze stelling te nemen tot deze brandende quaestie.

Het voortwaartsschrijden van het Zionisme bestaat juist daarin, dat bet langzamerhand ;il onze sl.amgenttoten dwingt, bewust., in volle; kennis der vragen — en niet blindelings — hunne verhouding tot de Joodsche Natie te bestemmen; natuurlijk in zoover liet geldt Joden, die nog Joden willen zijn.

Sluiten