Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Joodsch volk wil eene Jooclsche cultuur scheppen. Daarin ligt de eerste oorzaak van het Zionisme. Dat is het Zionisme van Joodsch-nationaal standpunt.

De Sociale oor/aken Aan het Zionisme.

Had het Zionisme evenwel slechts louter geestelijke oorzaken dan ware daarmede zijne levensvatbaarheid nog niet gewaarborgd. Vele nationale bewegingen ontvlamden door toevalige oorzaken tot intensief' doch kort leven, om na weinig tijds spoorloos te verdwijnen.

Opdat eene ideologische beweging van duur kan zijn. moet zij een socialen of ronduit gezegd: economisch materialistischen ondergrond hebben.

Ten slotte is het Zionisme juist eene volksbeweging wijl het alle zijden van het volksleven omvat en nu leeft een volk niet van ideologieën.

Waarin bestaat dan de sociale oorzaak van het Zionisme ?

Tegenwoordig wordt de meerderheid van het Joodsche volk gevormd door handwerkers, kleinhandelaren, venters en individuen die niet eens weten welke economische positie zij eigenlijk bekleeden en voor een klein deel uit fabrieksarbeiders en industriöelen.

Dat wil dus zeggen : het Joodsche volk heeft in zijne groote meerderheid economische functies die door objectieve oorzaken — dat zijn zulke die niet van den wil van den mensch afhangen — veroordeeld zijn om te verdwijnen.

De Joodsche industrie.

liet is duidelijk dat de Joodsche handwerksman niet in staat is met de voorwaartsgaande industrie te concurreeren en nog minder hij den vooruitgang der industrie kan tegenhouden. Evenzoo kan de Joodsche handelaar niet weerstand bieden aan den vooruitgang van het verkeer. De producent treedt met den consument in directe verbinding, waardoor de tusschcnhandel al meer en meer overbodig wordt.

Onder de gegeven omstandigheden kan ook de economische toestand van het Joodsche volk in 't geheel niet veranderd worden.

De eerste gevolgtrekkingen die hieruit gemaakt kunnen worden zijn deze:

in economischen sin moet de Jood een reactionair element

Sluiten