Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd hij gedurende vele eeuwen van den grond vervreemd.

Ten tweede: komt er nog eene politieke quaestie bij inde landen, waai' de groote meerderheid der Joden woont, n.1. in Rusland en Rumenië. Daar is het den Joden verboden land te koopen. Toen men voor eenige jaren in Rusland den Joden verlof gaf kleine stukken grond aan te koopen, begon de antisemitische pers moord en brand te roepen. En daarbij handelde het zich om grondaankoop niet voor speculatie, doch voor persoonlijke bearbeiding.

Men zou kunnen meenen, dat met de emancipatie der Joden in Rusland deze bezwaren uit den weg geruimd zouden worden. Wij zien evenwel in Gallicië, waar de Joden — op het papier — gelijke rechten hebben als de andere bevolking, inderdaad deze laatste den aankoop van gronden door Joden onmogelijk maakten.

Men zegt nu: wij willen geen landbouwers zijn, probeeren wij evenwel het te worden, dan worden wij door iedereen als een gevaar voor het niet-Joodsche grondbezit uitgescholden.

Fabrieksarbeid.

Dan kunnen wij toch nog fabrieksarbeiders worden. Kunnen wij dat werkelijk? In Rusland, waar de hongerlijdende Joden gaarne arbeiders zouden worden, daar kunnen zij het niet. omdat de Russische industrie in het algemeen niet in staat is een aanzienlijk gedeelte der Joden arbeid te geven. Afgezien daarvan dat onder de gpgeven omstandigheden Joden slechts kunnen arbeiden in zulke fabrieken, die zich in de vestigingsrayons bevinden, dat is in een zeer klein gedeelte van het Russische industrie-gebied, doch ook de Christen wordt fabrieksarbeider en in de concurrentie tusschen Christelijke en Joodsche arbeiders moeten de laatsten het onderspit delven, wijl de eersten als de talrijksten het sterkst zijn.

Inderdaad nemen zelfs de fabrikanten liever christenarbeiders om slechts vrede te hebben. Het tragische lot van den Jood bestaat juist daarin, dat hij den haat der Christenen te voorschijn roept, wat hij ook ondernemen moge!

Het tragische lot der Joden.

Zijn de Joden handelaren en geen arbeiders, dan zijn ze klaploopers. Nemen de Joodsche fabrikanten slechts Joodsche

Sluiten