Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man en vader was"? Maar waarom ondersteld, dat de verlialer zich bij voorkeur ongepast zou hebben uitgedrukt? Neen, Mozes was reeds lang geen bruidegom en Zippora reeds lang geen bruid meer. De tekst bevat dan ook geen woord, waaruit kan worden afgeleid, dat de verhaler hier dacht aan de besnijdenis als voltrokken tot voorbereiding van liet huwelijk der echtelieden Mozes en Zippora, indertijd gesloten. \\ ant chatan damim, is, als men wil: bruidegom —, maar dan toch: bruidegom van vergoten bloed *, niet van eene vrouw, 't Is de vraag, of men met dezen genetief er bij chatan nog wel door bruidegom moet vertalen. „It means a relation", schrijft Smith -, „whether son-in-law-, brother-in-law, cousin-in law". Het wordt ook soms van eene meer geestelijke betrekking, eenigszins symbolisch, gebruikt. Op den vreugdedag der wet, de simchat hattora, treden een bruidegom der wet en een bruidegom van bérësjit in de synagoge op. De eerste eindigt de wet, de tweede begint haar. In deze samengestelde synagogale titels heeft bruidegom natuurlijk de beteekenis van dengene, die in de innigste betrekking tot de wet en tot hare aanvangswoorden staat. In denzelfden geest is dunkt mij, chatan vóór den genetief damim te verklaren. I usschen Mozes en het vergoten besnijdenisbloed van zijn zoon is eene innige betrekking gekomen, eene zoodanige, dat dit bloed door er hem mede aan te raken en te bestrijken zijne genezing van de ziekte bewerken en den toorn van den doodenden god afwenden kan.

Ik ontken intusschen niet, dat het slot van het verhaal, zooals het nu luidt, vreemd is. Waartoe die herhaling: „toen heeft (had?) zij gezegd: een bloedbruidegom — met liet oog op de besnijdenis"? Smith onderstelt dat het slot oorspronkelijk luidde: „Daarom wordt tot op den huidigen dag, zoodra een kind besneden is, bloed der voorhuid gesmeerd op de voeten (of de genitalia) van ieder manlijk familielid". Maar daarin vergist hij zich. Dit kan er niet gestaan hebben, omdat het voorafgaande niet tot deze conclusie leidt. Dat gebeurde ook niet.

Het verhaal bevat alleen de toelichting tot het gebruik om

1) De pluralis van dam bet. vergoten bloed. 2) L. 1. j>. 20.

Sluiten