Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ /s/ '/). \ (

J/J /ƒ /••

Cv'/."..,

DE BIJBELCRITIEK VAN SPINOZA

De Jaarvci ynilt riiiü" dn- \'. ricniuiuu .. liet S|.jn«»xn 11ui stelde mij '1 .1 imi Huis in de «jclc^cnheiil. 11<-t woord te voeren II Vel" S|'l \< I/As ( iodijelcerd Sl;l;|lklllll|iu' \ < ■ I t' 'I 'U. < 1'' 11 hckl 'III 1(11 Tractatus 111«*<»|i»-jm>1 i 1 i«-us v;in < 1 <-11 l»<roemden wij■ r. Men weiisclitc vooral iets h' vernemen over < 1 > diiiiriii Itchan«lelilt Inleiding' "p het <I . en de historische heteekenis van

het 'l'l ■: H ■ 1: 1: 11 Vimr (|c i II Icii liliesWetcnscl III |».

I >, Uedactie \ .■ 111 Teyler's Tijdschrift meende dat hetgeen daar nezen'd wn-, hier gedrukt kon worden.

Ij- i- inderdaad vrij wat. dat voor d< Ik■ 11a 1111»• Ii11van dit (iiK|<-rw'i'i'|> pleit l'iteli aar/elile ik. voordat ik de taak aanvaardde. ilel onderwerp om \ at namelijk Wel wal heel veel. W i • liet in zijn vollen omvang' Inspreken wil. hetnerkt al spoedig, dat lnj 1 u i onmogelijke I»epr<>■ li. I>e -tol i- li rijk vonr eriii voordraelit of één artikel. Zoo loopt hij. die lu i aan de orde 1 >ri• 11ü't. tweeërlei bevaar. 1 >itor volledig Ie zijn -telt hij de aandacht zijner huurder- en lezer- op eeiie zware procl: en aan den anderen kanl. donr -lechts i^edcel iel ijk de (aak te vervullen ell veel onhcsprokcll te latell -lelt hij Ze licht te lelll".

Illtll—eheli luoet ik toch Wel tol liet laatste ItesltlIteli. Moeli het hezwaar i- niet onoverkomelijk. Kr zijn gevallen, waarin uien z.e^'eii ma";: heter iet- dan niet-. Werd ik geroepen om eell lillek over Sl'INuZA - Sehri I tcl'i I iek Ilit tl jLjeVen. dan zou de zaak natuurlijk heel .ander- -taan. In zulk eene uitji'ave moet men zijn onderwerp uitputten, (•elukkijï echter bestaat er reed- ecu dergelijk hoek. en van Itevoejjile hand. „Spino/.a als Kritiker und Auslcjjer", ziedaar den titel eener mono»ra-

Sluiten