Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BIJBELCRITIEK VAN SPINOZA

De Jaarvergadering der Vereeniging „Het Spinozahuis" stelde mij '2 Juni 11«>8 in de gelegenheid, het woord te voeren over Si'inoza's Godgeleerd Staatkundig Vertoog, den bekenden Tractatus theologico-politicus van den beroemden wijsgeer. Men wenschte vooral iets te vernemen over de daarin behandelde Inleiding op het O. T. en de historische beteekenis van het Tractaat voor de inleidingswetenschap.

De Redactie van Teyler's Tijdschrift meende dat hetgeen daar gezegd was, hier gedrukt kon worden.

Er is inderdaad vrij wat, dat voor de behandeling van dit onderwerp pleit. Toch aarzelde ik, voordat ik de taak aanvaardde. Het onderwerp omvat namelijk wel wat heel veel. Wie het in zijn vollen omvang bespreken wil, bemerkt al spoedig, dat hij het onmogelijke beproeft. De stof is te rijk voor ééne voordracht of één artikel. Zoo loopt hij, die het aan de orde brengt, tweeërlei gevaar. Door volledig te zijn stelt hij de aandacht zijner hoorders en lezers op eene zware proef; en aan den anderen kant, door slechts gedeeltelijk de taak te vervullen en veel onbesproken te laten stelt hij ze licht te leur.

Intusschen moet ik toch wel tot het laatste besluiten. Doch het bezwaar is niet onoverkomelijk. Er zijn gevallen, waarin men zeggen mag: beter iets dan niets. Werd ik geroepen om een boek over Spinoza's Schriftcritiek uit te geven, dan zou de zaak natuurlijk heel anders staan. In zulk eene uitgave moet men zijn onderwerp uitputten. Gelukkig echter bestaat er reeds een dergelijk boek, en van bevoegde hand. „Spinoza als Kritiker und Ausleger", ziedaar den titel eener monogra-

Sluiten