Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

wo» non "idoni -piN ■pnuatfo -jjjHp -»n "?a

"! zend I w licht en Uwe trouw, mogen zij mij geleiden en mij brengen naar .Ion berg Uwer heiligheid en naar Uwe woningen !

Mijne Broeders en Zusters!

Zietdaar eene van die treffende, boeiende ontboezemingen eene van die getrouwe, heldere afspiegelingen van hetgeen' zoo hevig beweegt het gemoed, van hetgeen zoo onstuimi» doorkruist het brein van den bezielden, geestdriftigen, doch niet minder bezielenden, geestdriftwekkenden psalmzanger Op de vleugelen zijner rijke verbeelding draagt de dicherlijke Koning, of wel de Koninklijke dichter ons naar eene landstreek aan de overzijde van den Jordaan, en als wij daar met hem zijn aangekomen, dan zet hij zich neder en richt zijn denkenden, zinnenden, peinzenden blik op een punt, daar in de verte, hoog uitstekend boven deszelfs omgeving, en als wij dan, hem verwonderd en vragend aanziend, hem blijkbaar storen in zijne overpeinzing, dan breekt hij los in een schier onbedwingbaren woordenvloed, en hij wijst met hartstochtelijkheid op dat in gulden zonnenglans

Sluiten