Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogste geestelijke waardigheid droeg. En wanneer ik dat beeld in den geest voor mij zie, dan denk ik ook aan de achting, den eerbied, de liefde, waarin hij zich tot aan het laatst zijner dagen van Uwe zijde verheugen mocht, die drie schoone parelen in de hoogepriesterlijke kroon, die zijn hoofd omsloot, die heerlijk geurende bloemen in den krans, dien hij zich door zijn werken onder U om de slapen had gevlochten. Maar die gedachten vervullen mij tegelijk met twijfel en met vreeze, of het mij, zijnen opvolger in zijn heilig ambt, ook gelukken zal zijn opvolger te worden in de harten zijner, thans ook mijner, gemeenteleden, of ook ik eenmaal op mijnen ambtelijken weg in deze gemeente zal mogen vinden de bekoorlijke, altijd frissche bloemen van Uwe achting, Uwen eerbied, Uwe liefde: die onmisbare steunsels voor mijnen voet, voor mijn gemoed, voor mijn hoofd.... Doch, M. G., wanneer ik het eens waag op dit oogenblik te lezen in Uw hart, dan zie ik daar mij deze woorden voor de oogen treden: „dat zal geheel van U zelf afhangen, van de wijze, waarop Gij Uwe gewichtige, heilige taak denkt te vervullen". Welnu Br. en Z. laat mij thans, nu ik hier sta om mijne hand in de Uwe te leggen en de Uwe met warmte te ontvangen, U daaromtrent eenige onthullingen doen. Tot leiddraad zullen mij dienen eenige woorden uit de Sabbath-Bijbelafdeeling, gisteren op deze gewijde plaats voorgedragen:

vo'o pai crvi'y^ y^cn '■n cmsn myn tin ^npm nuon pn np

„Neem den staf en breng de gemeente bijeen ... spreek „tot de rots ten hunnen aanzien, en zij zal haar water

„doen te voorschijn komen".

* *

*

Eene korte herinnering aan de geschiedenis, waaraan die woorden zijn ontleend, ga vooraf: Mirjam, de trouwe, belangstellende gezellin van Israël op zijne zwerftochten door

Sluiten