Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geheel ons kerkgenootschap, het waarachtig heil dus ook van deze, mijne gemeente!

O! mijn God en God mijner Vaderen, Vader van alle schepselen, Gij die nabij zijt aan allen, die U in waarheid aanroepen, die ook de bede van den zondaar niet afwijst! In Uwe onmetelijke hand leg ik mijne toekomst, de toekomst ook van deze gemeente, gebouwd op de grondslagen van Uwe heilige Leer. O! neem haar en hare bestuurderen, die aan haren bloei arbeidend, verheerlijken Uwen heiligen naam, onder Uwe beschermende vleugelen; bestraal haar en hen met Uwen milden zegen, met Uwe onuitputtelijke genade ; zegen de bestuurderen van stad en land, van gemeente en provincie, zegen hunnen arbeid in het belang van onzen geboortegrond, van ook ons geliefd Vaderland, het land van gewetensvrijheid en onbeperkte geloofsovertuiging. Zegen onze lieftallige, geëerbiedigde Vorstin, in wier liefdevol hart ook voor ons een plaats is, omdat wij door trouw en verknochtheid mede helpen dragen en beschermen haren doorluchtigen troon ; zegen ook de leden dezer gemeente, ouden en jongen, mannen en vrouwen, aanzienlijken en geringen, en plant in de harten van allen eene onuitbluschbare, oprechte liefde tot U, liefde tot Uwen heiligen naam, liefde tot Uwe onveranderlijke en onvergankelijke Leer, liefde tot Uwe, het Jodendom verheffende geboden, opdat eenmaal deze gemeente zulk een schoonen aanblik vertoone, dat ieder, die haar gadeslaat, tot oprechte geestdrift wordt gebracht en hij met waarachtige overtuiging uitroept wat daar prijkt aan den ingang van dezen tempel: nwas 'n -pnurco nwT na. O! hoe liefelijk zijn Uwe woningen, o Heere Zebaoth. Amen!

Sluiten