Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gebaar; twistziek maar niet vechtlustig, ja, twistziek en toch vredelievend; vijand van moeizamen arbeid en toch naarstig om zijn brood te verdienen; tuk op winst, en daarvan zelfs niet afkeerig, wanneer zij moreel of materieel vuil is, eèns met het Vespasiaansche woord, dat geld niet stinkt; ijdel op zijn persoon en pronklustig; in zijn omgang met christenen zachtaardig tot het onderdanige, en tegemoetkomend, maar zich in zijn hart veel beter achtende dan den onreinen Goy; slim, om zoo niet den letter dan toch den geest der wetten van zijn land te ontduiken onder den schijn van ze te eerbiedigen ; matig van levenswijze, maar groot liefhebber van vrouwen, voorbeeldig als echtgenoot, als vader behebt met teveel liefde en te weinig gestrengheid voor zijne kinderen; meestal goedhartig maar zelden edelmoedig; begaafd met een zin om zich te voegen naar zijn omgeving, die soms het karakterlooze en soms de virtuositeit nadert; intellectueel onder de voorsten, maar zelden onder de voorgangers; aanbidder nog altijd van het gouden kalf, aanbidder ook van het nieuwe zoodra het succes heeft; conservatief van neigingen toch, maar steeds aan den kant van de meerderheid; fijn van voelhorens om de gedachtenstroomingen te speuren, die zijn omgeving in de naaste toekomst zullen beheerschen, wie zal in dit ire-

' O

middelde van den .Joodschen man uit het Westen: mengsel van arglistigheid en goedhartigheid, van zachtaardigheid die aan gebrek ann moed doet denken, en buigzaamheid die meegeeft aan eiken wind, het stugge volk herkennen, door Mozes en Aüron uit de Egyptische slavernij gevoerd, de doodslagers der Medianieten, der Amorieten, der Kanaiinieten, wrekende krijgers, die onder het daveren van trompetten en bazuinen, geleid door de richteren en de koningen, uittrokken ter overwinning in de oorlogen van Jahve?

Van dit grootsche verleden is de Jood in Azië en in Africa een droevige caricatuur. (ieslagen met armoede en booze kwalen, is hij nog wel de aartsvader in zijn uiterlijk: lang van gewaad, lang van baard, met zekere waardigheid van

9*

Sluiten