Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ofschoon nu de stad door het ongeluk zoo met Joden overhoopt te zijn is gebrandmerkt, wordt deze schande door het maatschappelijk nut dier bewoners tocli weer teniet gedaan. Zij vervaardigen namelijk de wijd en zijd beroemde veelkleurig

•• 1 • "

tapijten, die elders nergens zoo goed worden gemaakt; voorts goede stoffen. Een der grootste merkwaardigheden van Saloniki is in de Jodenwijk de Joodsche school, haura genaamd, in wier bovenverdiepingen zich vele boekenzalen bevinden. Hier zijn meer dan '200 ouderwijzers aangesteld en wordt onderwijs gegeven in de eerste beginselen der taal tot geschiedenis, en de leerlingen — knapen van 4 en 5 jaar en mannen van 30 tot 40 jaar — zitten in getale van meer dau 1000, naar den graad hunner ontwikkeling, en lezen de Schrift, en worden onderricht in de wereldlijke wetenschappen. De rijke Joden besteden veel geld aan weldoen en vroiue stichtingen, en de dag, waarop jaarlijks onder de armen kleederen en geld worden uitgereikt, is voor de geheele stad een feest."

Ziedaar ongeveer wat er tastbaars is in de geschiedenis der Salonicenscbe Jodengemeente, maar dit zou kunnen worden aangevuld door den student van Hebreeuwsche handschriften. In den loop der tijden is Saloniki geheel of gedeeltelijk herhaaldelijk door brand vernield, en niet langer geleden dan een jaar of twaalf verwoestte het vuur wat er nog aan documenten kou zijn overgebleven. Veel was dat reeds niet meer, en zelfs de oudste Joden, ook zij bij wie een dergelijke onwetendheid verwondert, weten weinig van de geschiedenis hunner gemeente. Toch heeft het vuur niet zooveel verwoest, of er zijn, zoo niet in Saloniki zelf, dan in andere Jodengemeenten, wier leden met de hare in briefwisseling stonden, geschriften bewaard gebleven, welke allengs door het Fransclie tijdschrift voor Joodsche Wetenschappen in het Hebreeuwsch worden gepubliceerd. Deze werpen eenig licht op de denkbeelden, de instellingen en de gebruiken der Salonicenscbe Joden in vroegere eeuwen.

# » *

Sluiten