Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar iedere Jood te Saloniki draagt de geschiedenis vau zijn ras in voorkomen, kleeding, woord, gebaar. Zijn taal is nog altijd goed Spaansch, door hare archaïsche uitdrukkingen échter de taal van Cervantes dan die nu op de P u e r t a del Sol te Madrid wordt gesproken, ofschoon zij niet vrij is gebleven van Turksche, Grieksche en Italiaansche bijmengsels. De vrouwen trouwens spreken er een zuiverder Castiljaansch dan de mannen, en dat is verklaarbaar door haar afzondering. In ieder geval heeft dit Judeo-Spaansch op het Castiljaansch voor, dat de harde jota, die in Spanje als onze ch wordt uitgesproken, is verdwenen in de Fransche of Italiaansche g. Wat den Salonicenschen Jood onderscheidt van al zijne geloofsgenooten door de geheele wereld, is dat hij hier een stad heeft gevonden, die hem toebehoort, wijl een kleine twee derden der bevolking Joodsch is, en de rest verdeeld tusschen Turken, Grieken en Bulgaren. Dus vindt men in Saloniki niet één enkel Jodenkwartier: de geheele benedenstad, met uitzondering van de Grieksche en de Frankische wijk, behoort hem; de bazaar is grootendeels Joodsch, en de sierlijke villa's aan zee zijn het meerendeeU ook. 't Is niet in die villa's, niet bij de Allatini's en de Modiano's, dat het oude Joodsche leven gehandhaafd blijft. Dat is eer te vinden in de morsige Jodenwijken der binnenstad met hare smerige, onaanzienlijke synagogen, waar omheen allen gegroepeerd zijn, wier vooronders uit het land kwamen, welks naam het heiligdom draagt: de Aragoneezen om de synagoge Aragon, de Puglianen om de synagoge P u g 1 i a, de Proven^alen om de synagoge Provenzia: allen toch Spanjolen, onverschillig of zij Sephardim of Asjkenazim zijn.

Inderdaad is er tegenwoordig weinig verschil meer tusschen de twee afscheidingen in Spaansch-Portugeesche en Duitsche Joden, welke laatsten steiler in de leer golden dan de Sephardim: een licht meer of minder bij feestelijke gelegenheden, het lezen van dezen psalm, terwijl de Sephard i m een anderen opslaan, dat is al. Enkele synagogen

Sluiten