Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vieren nog een klein Purimfeest: die van Aragon, die van Marokko, herinnering aau nood en redding, waarin Israëls volk, daar ginds, in het oude land hunner verdrukking door christenen eens was. Die kleine feesten gaan haast ongemerkt voorbij. Verdrukking? De Joden te Saloniki weten, dat het Oude Volk van de christenen haast niets anders dan verdrukking heeft gekend, en dat dezen nog niet zoover zijn om anders-geloovigen niet meer te verdrukken of, wat een zachte vorm van verdrukking is, te willen bekeeren, en 't misschien nooit zoover zullen brengen. Reeds sinds vier eeuwen zijn zij veilig in het land van den Grooten Heer: ietwat door de Turken veracht, zooals zij zeiven de Turken verachten, wijl een geloof aan te hangen en lieden vau ander geloof te verachten ongeveer hetzelfde is. En ook in die verachting, weten de Joden te Salouiki, zijn de christenen Turken en Joden tezamen baas, ofschoon zij beweren een godsdienst van menschenlicfde te bezitten!

In ieder geval trekken de Joden zich de verachting der Turkeu niets aan. In de Talmud-torah, waar den sj abbaz voor Paschen een weldadigheidsfeest wordt gevierd, zag ik door weesjongentjes een gelegenheidsstukje vertooneu, waarin twee Turken de rol van clowns speelden: bewijs dat de Turken, die de arme Oostersche christenen zoo beestachtig heeten te mishandelen, door de „Spanjolen" van Saloniki althans niet tragisch worden opgevat. Dus voelen dezen ook niets voor de Zionistische beweging, die thans in het Westen gaande is: tijdens den Paaschmaaltijd klinkt nog wel in elk Joodsch huisgezin de roep: „dit jaar het Paaschfeest nog hier, het volgend jaar in Jeruzalem!" maar het is een hemelsei) Jeruzalem, dat zij verwachten, mogelijk een hemelsch Jeruzalem op aarde, wanneer alle meuschen van goeden wille zijn geworden. De Zionistische beweging! De meeste Salonicensche Joden weten niet eens, dat er zoo iets bestaat, en wanneer men er hen over spreekt, denken zij aan het oude smarteu-verledeu vau hun ras, en vinden zij het wel ver-

Sluiten