Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofd de groene kof ia met parelen bestikt, kenteeken van de gehuwde vrouwen, maar dat het haar minder angstvallig aan de blikken van het vreemde manvolk onttrekt dan het naturelletje van valsch haar, dat onze Joodsche vrouwen op den zonderlingen inval zijn gekomen op het hoofd te dragen. Een kleed van statige pracht, dat zich zeer goed voegt bij het lange gewaad der mannen.

„Doe het dure aan, en het goedkoope in," was een oud spreekwoord der Joden, dat zij in Saloniki toepassen ten nadeele van hun voeding. Wat zij eten is niet veel zaaks: droog brood op zijn lekkerst met een gebakken vischje, uien, vèèl uien. Maar al is de kindersterfte ook groot, de volwassenen blijven gezond bij dit schaarsche voedsel. Voor hunne kleeren, vooral om vrouw en kinderen te laten pronken, daarvoor hebben zij het grootste deel hunner verdiensten over. Ook met hunne woningen is het droevig gesteld: vuile, stinkende krotten zonder licht of lucht, kelderwoningen, die ware pestholen zijn. Maar het klimaat aan de Egeïsche Zee veroorlooft tien maanden van de twaalf een toeven, werken en slapen in de open lucht, en de straat is dan de gemeenschappelijke woning van heel de Joodsche gemeente.

Dus zien de mannen het gaarne, dat hunne vrouwen en dochters zich mooi maken, want de Jood is ook hier een echtgenoot vol jaloersche teederheid en een vader vol toegevelijke liefde. Waarschijnlijk wijl de Joden steeds naar Oostersch gebruik om hun familieleven een muur van angstvalligen naijver hebben opgetrokken zagen de christenen hen voorheen enkel van den kant hunner gebreken. Niettemin hadden althans de dichters een vermoeden, dat de Jood in zijn huisgezin deugden van liefde en toewijding bezat. Herinner u den Jood uit de litteratuur, die in Shylock zijn oertype heeft gevonden. Zoo groot waren de dichters niet, of zij stonden onder den invloed van de vooroordeelen van hun tijd, die het den Jood deed ontgelden, dat de hand Gods hem in ballingschap had uitgestooten. Hij is voor hen een woekeraar, een gierigaard,

Sluiten