Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstige bezigheid, wekke liefde voor kunst en wetenschap en lust tot zedelijken levenswandel. Daarbij behoeven gezelligheid en vriendschappelijk verkeer, onder het toezicht van den vader, niet beperkt te worden, zoolang het ouderlijk huis het middelpunt vormt, en buitensporigheden en genietingen van modernen aard, die den geest meer verstompen dan ontspannen, buitengesloten zijn.

Is na de schooljaren, de dan volwassen mensch het leven ingegaan, dan kan hij, die zijn aangelegenheden zelf moet leiden en zijn levensschip zelf moet sturen, veel doen om zich en zijn zenuwgestel te bewaren voor de rustelooze jacht van het leven, zooals de tegenwoordige tijd die wil.

Arbeid alleen doet niet zooveel nadeel als de haast, het overdreven gejaag, en de aandrang, waarmee de tijd van nu voortjakkert.

Moet dan iedere eerzuchtige zonder eenig voorbehoud, zijn doel, dat dikwijls overdreven hoog gesteld is, in den kortst mogelijken tijd bereiken? Moet men slechts schatten na schatten zien te verwerven, om spoedig een kolossalen rijkdom op te hoopen? Moet de kloof tusschen arm en rijk nog dieper en zoo de sociale nooden, met al 't gevaar daaraan annex, vergroot worden? Kan men dan niet buiten speculatie's waaraan risico en 't gevaar, om zich aan verliezen bloot te stellen, verbonden zijn, wanneer men, rustig levend verzekerd is van 't noodige voor zijn onderhoud? Het is, m. i. onnoodig, dat men absoluut in vereenigingen moet zitten, redevoeringen moet houden, zich bemoeien moet met de politiek met haar nasleep van haat, nijd en intrigue. Dat alles — het is duidelijk — windt veel te veel op en dikwijls geheel zonder eenig nut. Ten slotte doet het er feitelijk niets toe, of Leuteraar of Wauwelaar, vertegenwoordiger of afgevaardigde of eerste voorzitter wordt; één stem geeft den doorslag niet en evenmin het laatste woord in onzen tijd, waarin de partijen zoo machtig zijn.

Die zijn moeielijke en zware dagtaak heeft volbracht, gunne zich in zijn ledigen tijd rust op een goede manier: hij vermijde het straatrumoer, het gejaagde spoorwegverkeer, de politieke partijartikels in de dagbladpers. Helaas is een ideaal levensdoel in den tegenwoordigen tijd steeds zeldzamer, de materiëele voordeelen staan op den voor-

Sluiten