Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met meer gemak en minder moeite gepaard; ik herinner daarbij slechts aan een voetganger, die herhaaldelijk denzelfden weg aflegt en iedere keer ten koste van minder moeite en minder tijd. Daarbij oefene men zich in maat en regelmaat en haaste men zich in 't minst niet. Zooals een gezond persoon, die handenarbeid verricht, zich van zelf opricht en eens rondkijkt, om zich wat te verpoozen, wanneer hij vermoeienis bemerkt, zoo moet de zenuwlijder aan zijn taak niet langer dan twee, hoogstens drie uur achtereen werken, dan echter zijn werk afbreken. Volgt hij dezen regel op en spiegelt hij zich daarbij niet aan een ander, die meer werkt, maar geheel gezond is en zoo voor hem geen maatstaf kan zijn, dan zal hij het nut ervan spoedig ervaren, daar nieuwe werklust en versche kracht hem, bij het hervatten, het voltooien van het verdere gedeelte vergemakkelijken.

Verkeerd is het, wanneer beambten, officieren en andere personen uit de meer ontwikkelde kringen, die reeds overdag hun krachten voor hun werkkring noodig hebben, om deel te kunnen nemen aan het gezellig verkeer, zooals men dat gewoon is in hun stand, den nacht op bijeenkomsten, bals en in gezelschappen voor een groot deel doorbrengen in plaats van zich door slaap voor den komenden dag te verkwikken. Is die dag met zijn taak daar, dan zijn lichaam en geest uitgeput en tot opgewekten arbeid onbekwaam. Het verraadt geen doelmatige verdeeling van den arbeid, zoo iemand na de dagtaak, die zijn beroep hem oplegt, door allerlei genotmiddelen 's nachts verstrooiing moet zoeken, zelfs met opoffering van nachtrust. En helaas stelt zich de kleinste helft van hen, die op die manier 2 a 3 nachten in de week doorbrengen er mee tevreden, dat zij na de partij of het diner dadelijk naar huis en naar bed gaan, veeleer beproeven zij daarna nog in café's door cognac, thee en sterke koffie hun vermoeidheid te boven te komen, de uitgeputte zenuwen, door het werk overdag en daarna door het geslemp 's nachts geschokt, worden nu door prikkelende middelen opgezweept, om ze weer voor den dag op te frisschen. Van eenige uren slaap is natuurlijk geen sprake; men droomt allerlei wilde en fantastische droomen. Een bedorven maag, een mokkende stemming, hoofdpijn

Sluiten