Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onze verschillende hrochnrenreeksen verschenen (of verschenen dezer dagen) de volgende nienwe nnmmers;

G. F. Haspels, De Geestelijke Poëzie („Uit onzen Bloeitijd". Schetsen uit het leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw No. 8). f 0.40

Dr. W. P. C- Knuttel, Kerk en Burgerlijke Overheid. („Uit onzen Bloeitijd". Schetsen uit het leven onzer Vaderen. No. 7). f 0.40

Dr. N. J. Singels, Gebrekkige Bijbelkennis. Een leemte in de ontwikkeling onzer beschaafde kringen. („Levensvragen" Serie IV No. 2). f 0.40

Dr. A. G. Honig, Is de B ij bel op Bovennatuurt ij ke wijze geïnspireerd? („Levensvragen" Serie IV No. 1).

f 0.40

Kunst aan het Volk. Pro: Mr. Frans Coenen; Contra: Corn. Veth. („Pro en Contra" Serie V No. 6). f 0.40

Vaccinatie. Pro: Dr. H. Sterneberg; Contra: Arts Joh. P. Schouten. („Pro en Contra" Serie V No. 7). f 0.40

Psychometrie, Clairvoyance, Gedachtenoverb r e n g i n g. („Lotus-Serie" Ile Reeks No. 1). f 0.40

Ds. L. C. Schuller tot Peursum, Vreugde en Rouw in ons Huis. („Gemeenteleven en Huisgezin" No. 5). f 0.40

Dr. J. P. de Bie, De orthodoxe Kerk in Rusland. („Kerk en Secte" Serie IV No. 7). f 040

G. Barger, De Swedenborgianen. („Kerk en Secte" No. 8).

Vi f 0.40

Men vrage Catalogus, waarin alle nrs. „Pro en Contra",

„Levensvragen", „Kerk en Secte", „Lotus-Serie" etc.

Uitgaven der Hollandia-Drnkkerty te Baarn

Juist verschenen:

SOCRATES

No. 2 der serie „Groote Denkers" door Dr. Julius de Boer

In de volgende nummers verschijnen: 3. Plato; 4. Aristoteles; 5. Philo van Alexandrië; 6. Plotinus.

Reeds verscheen: I. Heraclitus.

Prijs per nr. f 0.40; per serie van 6 nrs. (bij inteekening) f 2.—

Sluiten