Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat 't het eene oor in het andere uit, en laat hij de menschen maar aanpraten, denkende: „zoo erg is 't niet, en: 't zal wel overgaan in 't huwelijk, dan komt alles terecht. Ze vertellen nooil zooveel kwaad van iemand dan wanneer i trouwen gaat, en nooit zooveel goeds als wanneer i sterft of gestorven is".

Mannen door hartstocht geheel slaven van de vrouw, komen méér voor dan vrouwen geheel slaven van den man; zij is daarvoor te weinig sexueel en dus te bedachtzaam, te verstandig.

Wanneer men nu het voorgaande bedenkt, is het dan niet zeer begrijpelijk, dat men, d.i. de maatschappij, het individu, man en vrouw in de practijk des levens sexueel niet met denzelfden maatstaf meet, en het veel beter kan plaatsen dat een man tegen de sex. moraal zondigt, dan een vrouw? Iedere vrouw of man van eenige ervaring is zich — ik zeide het reeds — het verschil in sexualiteit van man en vrouw wel bewust, en weet dat het daardoor mogelijk is, de meisjes meer kuisch op te voeden dan de jongens.

Het eeuwenoude verschil in sexueel gedrag van man en vrouw heeft een physiologischen grond.

Al zou men dan ook morgen aan den dag voorschrijven, dat vrouwen en mannen voortaan gelijk zijn voor de rechtbank der maatschappelijke moraal, men zou het er niet toe brengen, dat zij inderdaad gelijk worden, en de man minder de vrouw trachtte te overwinnen dan nu. Dat vermag alleen te geschieden, wanneer de man van nature wat minder geslachtdriftig wordt. Men zal 't er dus — doch dat is naar de vorm van de zaak — bijvoorbeeld voorloopig niet toe kunnen brengen, dat de vrouw den man ten huwelijk vraagt, omdat het met de natuur der vrouw strijdt den man op te zoeken.

Was dat niet het geval; was de vrouw even sexueel als de man, dan zou er geen reden zijn, waarom het aantal „gevallen" meisjes en „onechte kinderen onder alle standen en rangen van de maatschappij niet gelijk, ja veel gróóter was dan nu? Immers, waarom zou het in dit opzicht met de vrouw beter gesteld zijn dan met den man, waar het aantal ongehuwde vaders onder alle klassen en standen vrijwel gelijk is. En het is om de vrouw te beveiligen tegen de te groote geslachtsdrift van den man — natuurlijk om de gevolgen, in den vorm van: zorg voor de te vele

Sluiten