Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de Natuur, de natuur van beide geslachten miskennen; is iets van de mannen vergen dat zij nu nog niet geven kunnen. De zelfbeheersching, die de vrouw veel gemakkelijker valt dan den man, is voor dezen een te zware strijd 1

De Natuur kan men nu eenmaal niet veranderen en wij, de zoogenaamde beschaafde maatschappelijke menschen, staan in geslachtsdrift nog niet zoo ver van den oermensch, die van zich beheerschen mets wist, dan dat wij dat nu reeds goed zouden kunnen. Hoe 't later, over duizende jaren zijn zal, bij een steeds grootere ontwikkeling door de eischen aan 't intellect gesteld, zal de toekomst leeren. Men meent te hebben opgemerkt, dat hoe ontwikkelder, hoe verstandiger de menschen zijn of worden, hoe minder hun geslachtelijke behoefte wordt. Newton, Spinoza, Kant, waren ongehuwd en hadden geen kinderen; descartes en Gallileï, beiden ongehuwd, hadden respectievelijk één en twee kinderen. Dat zou dus iets voor de toekomst kunnen beloven.

Voorloopig echter zijn de pogingen om de natuur der menschen te willen verbeteren door godsdienstige of maatschappelijke zedewetten, nog maar met een zeer gering succes bekroond geworden. Getuige: het Dagelijksch leven I Nog steeds gaat de natuur boven de Leer, is de geslachtsdrift bij den man veel sterker dan de zedeleer 1 De Natuur wenscht haar eigen weg te gaan; wat haar doel is en wat zij kan, vermogen wij, haar nietige speelballen, voorhands nog niet te zeggen. Dat het aangenamer is, niet afhankelijk te zijn van geslachtsdrift, leert de meer rustige oudere leeftijd. Doch wat men wèl van den man vergen kan en vragen moet, is, bij alle tolerantie of geen tolerantie in sexueele moraal, dat hij even als de dieren voor zijn kroost zorge, en niet de öwnatuurlijke wreedheid bega, die zorg over te laten aan de moeder alléén, aan haar die er geldelijk en maatschappelijk in den regel het minst toe in staat is.

Wanneer daar op wordt aangestuurd door middel van wetten, en de overtreding zwaar gestraft, zal veel ellende in de maatschappij tot de geschiedenis behooren. Want dan behoeft de ongehuwde en verlaten moeder geen prostituee te worden, z.a. nu meestal, en het onschuldige kind geen vagebond of slecht opgevoede, uit gebrek aan behoorlijke zorg en leiding.

Wanneer dat principe eerst goed in practijk wordt gebracht, zal de meerdere zorg voor de kinderen die dan den mannen

Sluiten