Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als God hein niet bewaard had, was hij tot die misdaad vervallen; de kiem van die misdaad wist hjj in zich. Deernis met. een booswicht is onze plicht. Wat deed Jezus met Maria Magdalena? Wat met den boetvaardigen moordenaar? Maar die deernis neemt voor ons de schuld niet weg, maar laat die schuld liggen en wreekt op die schuld de gerechtigheid, die beleedigd is en hersteld moet worden — niet in de verbeelding met de pretentie dat wij dit mogen doen wijl w\j zoo braaf zijn.... maar enkel en alleen omdat God heilig is en omdat zijn recht moet worden gehandhaafd.

Wij die de psychisch-somatische eenheidsleer zijn toegedaan, hebben er in het minst niet op tegen, dat de misdadigers geestelijk en lichamel\jk beiden onderzocht worden. Integendeel de consequentie van onze leer eischt dit. Waar de geest krank is, lijdt het lichaam mede, en omgekeerd. Het lichaam is ons geen ballast, maar een pand des Heeren, dat wij heilig hebben te houden — hier beneden onafscheidbaar verbonden met onzen geest. Het baart ons geen vrees, als er weêr een nieuw stigma ontdekt wordt. Wij zoeken daarnaar met denzelfden ijver als Lombroso, en trachten verband te ontdekken tusschen dat uitwendig stigma en den geestelijken toestand.

Ook wij zijn op middelen bedacht herstellend in te werken op het individu hygiënisch en therapeutisch; ook wij wenschen ons best te doen een volgende generatie te bewaren voor degeneratie en misdaad .... maar wij meenen dit te moeten doen langs den weg, dien God ons aangeeft in de bedeeling van het recht, die wij als een genadige openbaring en als een genadegift van God aan de menschheid beschouwen. De rechtsbedeeling toch werkt psychologisch op den misdadiger in, en is een der krachtigste middelen, die God ons in Zijn genade heeft gegeven om de psychisch verzwakte en zondige zielen in den strijd tegen de misdaad te sterken.

Het aantal misdaden, dat gepleegd wordt is groot; veel grooter dan aan het licht komt; maar als men niet wist, dat misdaad een strafbaar feit is, zou dat aantal nog veel grooter zijn. In die wetenschap ligt een werende en opvoedende kracht.

Er is een (psycho) logische, harmonische eenheid in den uit zes sectoren bestaanden cirkel: gebod, overtreding, zonde, schuld, straf, genezing — een eenheid, door God daargesteld, en die door den mensch in zijn eigenwaan niet straffeloos kan verbroken worden.

Juist door het schuldbesef op te heffen, neemt Lombroso curn suis

Sluiten