Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever vereenigen in de eenheid der moeder — over het algemeen heeft de deftige matrone, de wetenschap, geen verheftenden indruk op ons gemaakt; al kunnen wij die niet zoo algemeen en zoo positief veroordeelen, als Rousseau gedaan heeft.

Ook wij moeten verklaren, dat de wetenschap in het algemeen den zeden meer ten nadeel dan ten voordeel is geweest; van enkele takken der wetenschap springt dat bijzonder sterk in het oog; o. a. van de crimineele anthropologie; van de reglementeering der prostitutie; van het neomalthusianisme; van vele anderen is het niet te constateeren, van de theologie zouden wij meenen — tegenover het kwaad dat ook zy zonder twijfel secundair gebrouwen heeft — dat zij de zeden veel meer tot voordeel is geweest. Doch summa summarum luidt ons antwoord in den aanvang van de twintigste eeuw im Groszen und Ganzen niet anders dan dat van Rousseau in 1749.

Maar indien dit zoo is, indien waarlijk gebleken is dat de wetenschap tot zulke excessen leidt, mogen wij, christenen, dan aan de wetenschap meedoen? Verbiedt ons beginsel dit niet, het beginsel onzer Vereeniging, dat bedoelt den grondslag van het christendom wetenschappelijk te fondeeren? Immers indien de wetenschap de zeden ondermijnt, zal het christendom door haar niet bevestigd worden, maar eveneens worden ondermijnd, daar wij ons het christendom zonder de zeden als heilige ordeningen Gods niet kunnen voorstellen.

Mag nu een christen die heilige ordeningen en met haar het christendom mede helpen afbreken?

Is de wetenschap geen christelijke contrabande?

De wetenschap contrabande voor den Christen. En ons is tot dusver altijd geleerd, en wij hebben geleerd, dat de wetenschap een gave Gods is; evenzeer een verordening als die edele stoet van deugden, de zeden. God heeft den mensch de zucht tot wetenschap ingeschapen niet met het doel om haar renteloos te laten liggen, maar met de dubbele bestemming haar aan te wenden tot Zvjns Naams verheerlijking en tot zgn eigen best wil?

Wat zegt Gods Woord — want daaruit kunnen wij weten of de wetenschap contrabande is of niet?

De indruk dien Rousseau uit Gods Woord put, is niet bemoedigend, is niet eervol voor de wetenschap. Hij zegt dat Israël, Gods uitverkoren volk, heel weinig aan de wetenschap heeft gedaan. En die er aan deden waren niet veel bijzonders, de Sadduceeën en de Farizeën;

Sluiten