Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God zelf, die den Hemel en de Aarde en al wat daar in en op is heeft voortgebracht en nog onderhoudt, heeft door deze daden getoond en toont nog dagelijks dat Hij wetenschap betracht. De natuurverschijnselen die wij bestudeeren, heeft God geschapen. En over al wat bestaat en leeft, verbaast zich ieder onbevooroordeeld wetenschappelijk man, zoodat hij niet nalaten kan uit te roepen: „Hoe wonderlijk zijn uwe werken, o Heer! Gjj hebt ze alle met wijsheid gemaakt". De Heere God wrocht alles met zijn oneindig verstand. Verstand is een Goddelijke eigenschap. God heeft ook den menschen verstand ingeschapen. Wij mogen dit dus als een gave Gods gebruiken. Meer, wij moeten dit doen. Wy mogen geen enkele gave, geen enkel talent

renteloos laten liggen. En ons verstand gebruiken is wetenschap

betrachten.

Wjj vinden dan ook in Gods Woord, in zijn geheel genomen, niet enkele teksten uit het verband gerukt en eenzijdig verklaard - de wijsheid en de wetenschap aangeprezen. Wij vinden er levenslessen zóó wijs, dat zij een philosophie voor alle tijden zyn.

Wat de Heere Jezus predikt, is de ware wijsheid. Hij kon van zichzelf zeggen: „Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Jezus is de philosoof, waaraan alle philosophen zich spiegelen kunnen.

Dat de Heere in zijn leven niet met de wijsgeeren van zijn tijd omging en zich scherp over hen uitliet, lag aan hun valsche leer — en leven.

Dat Paulus de wijsheid der Corinthiërs veroordeelde, kwam, doordat hunne philosophie een verkeerde was. Paulus stelt tegenover deze philosophie de eenvoudigheid van het kruis.

Er wordt in Gods Woord onderscheid gemaakt tusschen wetenschap en wetenschap.

Alle leer die tegen God ingaat, wordt door de Heilige Schrift veroordeeld. God is de ware wijsheid. Het is maar niet om wetenschap te doen, maar om de ware wetenschap. Hier schuilt de schijnbare tegenstrijdigheid. „Zijt niet wijs in eigen oogen", wordt in Gods Woord gewaarschuwd. De wijsheid, die in Gods Woord aanbevolen wordt is die, welke met dat Woord overeenkomt. Het is die wijsheid die, volgens Salomo van God uitgaat en tot God wederkeert; de geheele wetenschap, zooals Baco zegt, die tot God voert, tegenover de halve wetenschap, die van God afvoert.

Neen de wetenschap is geen contrabande voor den Christen, mits zij gelouterd d. i. gekerstend is. De wetenschap, die van God, in Wien alle deugden zich concentreeren, afvoert, achten wij contrabande; eenmaal zal zij noodwendig tot zedenbederf leiden. Op deze gevolgtrekking mogen vele uitzonderingen voorkomen; maar over het algemeen vinden wij haar niet te gewaagd.

Sluiten