Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Oude Testament. Daar was meer dan genoeg om levendige belangstelling te wekken.

De kundige Assyrioloog was daarenboven niet binnen de grenzen zijner wetenschap gebleven. Telkens en telkens had hij zich met koenen tred op godgeleerd gebied gewaagd. Zoowel in openlijken als in halt ontveinsden zijdelingschen aanval had hij, in naam zijner wetenschap, den strijd aangebonden tegen de christelijke leer van de oudtestamentische

openbaring en de goddelijke ingeving der Bijbelboeken. Dit moest van de eene zijde hartstochtelijken bijval, van de andere zijde ernstige bestrijding uitlokken, — en deze laatste, wijl het hier het Oude Testament gold, zoowel bij het rechtzinnige Jodendom als bij Katholieken en geloovint; Protestanten

De tweede voordracht van Delitzsch, in januari 1903, ging in dit opzicht nog merkelijk verder dan de eerste. Daarbij had Z. M. keizer Wilhelm II beide voordrachten met zijne „allerhöchste" tegenwoordigheid vereerd, en zelfs in een openbaar schrijven aan admiraal Hollmann voor den zwellenden stroom van Babel-Bijbelgeschriften eene persoonlijke bijdrage geleverd, waarvan zijne waardigheid van opperbisschop der Evangelische Kerk de beteekenis nog moest verhoogen. En reeds eenige maanden vroeger, juist te gelegene] ure om de belangstelling, waar ze smeulen mocht, weer aan te blazen, was eene nieuwe, hoogst gewichtige ontdekking bekend geworden, voor de wetenschap ongetwijfeld van veel grooter belang dan alles wat in den door Delitzsch geschapen baaiert omwoelde. De fransche geleerden De Morgan en Scheil — de laatste een pater Dominicaan - hadden in de puinen van het oude Susa in Perzië een reusachtig diorietblok ontdekt, uit Babylonië afkomstig, dat op zijne vier zijden in fijn spijkerschrift een geheel wetboek van 282 artikelen te lezen gaf, en van koning Hammoerabi, d. i. van ongeveer 2200 v. Chr., wellicht 800 jaar vóór Moses, dagteekende. Geheel die kostbare steenen oorkonde was door pater Scheil bestudeerd en afgeschreven en vertaald en verklaard, — en

Sluiten