Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist, en daarom juist zijne gedachte slechts tusschen de regels schreef. —

Ik beloofde een tweede staaltje.

BI. 18 van de tweede voordracht lezen wij in anderhalven regel druks zonder eenigen zweem van bewijs, dat voor geheel het Oude Testament „tegenwoordig zelfs dooide Katholieke Kerk de woordelijke ingeving (Verbal-Inspi-

ration) is prijsgegeven."

"Wie ooit ééne bladzijde gelezen heeft uit de geschiedenis van het leerstuk der ingeving in de Katholieke Kerk kan hier, naar hij op het oogenblik geluimd is, zuchten of glimlachen. Maar de meeste lezers van Delitzsch, en vermoedelijk ook de Schrijver zelf, hebben die ééne bladzijde niet gelezen.

De Kerk leert immers dat geheel de Bijbel door den H. Geest is ingegeven. Van dit leerstuk heeft ze nooit iets prijsgegeven en zal ze nooit iets prijsgeven. Of alleen de inhoud, de gedachten, zaken, waarheden door den H. Geest zijn ingegeven, of tevens de vorm der boeken, de woorden en uitdrukkingen, m.a.w. of er eene „Verbal-Inspiration," eene woordeningeving, moet worden aangenomen, daaromtrent is door de Kerk nooit iets beslist, en nog minder iets prijsgegeven. Niet de Kerk, maar een aantal katholieke godgeleerden hebben die ingeving der woorden als eene vrije meening verdedigd, anderen hebben ze bestreden. Alleen protestantsche godgeleerden en enkele protestantsche belijdenisschriften hebben daar een geloofspunt van gemaakt. Maar zelfs als de bedoeling van Delitzsch zoude zijn, dat die vrije meening door de hedendaagsche katholieke godgeleerden is „prijsgegeven," dan zou de bewering nog verre van boven bedenking staan. Men zou met evenveel recht kunnen zeggen, dat de theorie van de ingeving der woorden in de tegenwoordige godgeleerde wereld veld wint. Alleen dient men er bij te voegen, dat zij door de nieuweren eenigszins anders wordt opgevat, dat men zich den gewij-

Sluiten