Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een tak van nijverheid, of erger nog, indien hij dooi de hebzucht of de goddeloosheid van een patioon gedwongen is om op den duur zijnen zondag te missen!

Hoe zwaarder zijne dagtaak is, des te meer heeft hij behoefte aan zijn wekelijkschen rustdag. En de Bijbel drukt er op, in beide plaatsen waar de tien geboden worden medegedeeld en nader toegelicht, dat de rustdag ook voor dienstknecht en dienstmaagd, ja zelfs voor os en ezel is ingesteld — want ook het lastdier heeft lust noodig en Deut. 5, 14 wordt het een tweede maal herhaald: „dat uw dienstknecht en uwe dienstmaagd mogen lusten gelijk gij. De sabbatrust moet zelfs worden opgevat als eene hei innering aan de verlossing uit den slavenarbeid in Egypte: „Gedenk dat ook gij slaaf waart in het land van Egypte, en dat Jahwe, uw God, u van daar heeft uitgeleid met machtige hand en uitgestrekten arm: in vei band daarmede heeft Jahwe, uw God, u bevolen, den sabbatdag te vieren.' Het herdenken van die goddelijke liefdedaad moest den Isiaëüet bewegen, om ook aan eigen slaaf en slavin den wekelijkschen rustdag te gunnen.

Kortom, het derde gebod gewaagt van een godsdienstige en tevens maatschappelijke instelling, die in beide opzichten voor de menschheid een onwaardeerbare weldaad is. En i.v ga niet buiten den kring van mijn onderwerp, indien iiv hier den wensch uit, dat binnen kort onze chiistelijke regeering aan Nederland eene christelijke staatswet moge schenken, in overeenstemming met de verheven bedoelingen van den goddelijken Wetgever op den Sinai, tot wettelijke verzekering — voorzoover mogelijk — van zondagsrust voor allen, en tot bevordering tevens van zondagsheiliging, voorzoover dit op den weg van de burgerlijke Overheid ligt.

Want de godsdienstige viering van den wekelijkschen rustdag, de heiliging van den sabbat is de hoofdzaak: Gedenk den sabbatdag om hem te „heiligen". Het derde gebod behoort tot de eerste reeks, tot de geboden, die onze plichten jegens God uitdrukken. Om zijne maatschappelijke beteeke-

Sluiten