Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien Jahwe, uw God, u geeft" (.Deut. 5, 16). Niet: „opdat sii lang moogt leven op aarde", zooals de woorden „supei terram", buiten het zinverband gelezen, soms vertaald worden 3 5) — maar „op den bodem, of in het land, dat Jahwe, uw God u geeft." Die woorden richten zich niet tot lederen Israëliet afzonderlijk, alsof een lang leven voor den enkeling het loon zou zijn van de trouwe vervulling van den kinderplicht, — maar tot het volk. Aan het volk van Isiaël wordt bloei en welvaart en het langdurig bezit van het Beloofde Land toegezegd, indien het „vader en moeder eert, m. a. w. het wettig gezag in het huisgezin erkent, omdat de erkenning van het wettig gezag in de godsdienstige en burgerlijke maatschappij daarmede gepaard gaat, wiil zii ten slotte op denzelfden grondslag rust - en omdat de bloei en het voortbestaan van iedere maatschappij iuist in de handhaving van het gezag der wettige Overheid haar hechtsten waarborg vindt. Plichtgetrouwe kinderenteekent hier Yon Hummelauer aan - groeien op tot plichtgetrouwe ouders en nuttige burgers, en geheel de maatschappelijke orde bloeit op uit dit ééne gebod.

Ook deze gedachten hebben in onzen tijd en onze om„evins: hare uitnemend practische beteekenis. Wij leven in een tiid, die zich kenmerkt door ondermijning van alle gezac en miskenning van alle overheid. Eene vroegrijpe Lgd miskent maar al te licht het gezag van vader en moeder en is daardoor vanzelf reeds op weg om weidia alle burgerlijk en kerkelijk gezag als een lastig juk van den hals te schudden. En waar de ouders zeiven vaak hunne kinderen in minachting van of misschien in opstand tegen hunne overheid voorgaan, daar ondergraven zy met eigen hand hun gezag over zoon en dochter. De welvaait en bloei van het huisgezin en van de burgerlijke enkeikelijke maatschappij rusten op denzelfden grondslag. En de overheid zelf zoowel als de onderdaan heeft den plicht, dien grondslag niet te ondergraven, maar te bevestigende een moet het gezag in woord en daad erkennen, de ander

Sluiten