Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7oowel als den bijzonderen eeredienst, een vasten grondslag, waarop nog .Js de oh»:: de israëlietische Godsvereering onwrikbaar en veilig staat. Od zedelijk gebied moge het heidendom de beginselen der T Z™kpnd en tot zekere hoogte in zijne wetten

natuurwet erkend en tot ^ ^ ^ ^

ken! Ntet enkel in de praktijk van bijzondere personen,

* in Tsragi maar al te vaak niet aan leer en ov tuiging beantwoordde, maar zelfs in openbare instellingen »We tempelontucht en het menschen- en kinderoffer. Doch ook hiervan algezien, verkondigt het slot^an de ^en

d ê de inwendige begeerte naar des naasten goed of des naasten huisvrouw zonder meer als zondig veroordeeltheb ik nog nergens aangehaald gevonden. Wel heeft Koenen biiv ••> er met arendsoegen naar gezocht, maar h,, kwan 5' i-L dan tot de waarneming, dat „in de egypti^he zedeleer... de onverbrekelijk.; samenhang tusschen gezi bet en daad met onopgemerkt bleef." Dit w,l zeggen: ook de • l j„i. hü rlp uitwendige zonde een in-

° ' ' nriprp- of zii den zondigen aard van de boozebegeeit, eene andere._ of zy «tón » g ^ uitwendige daad tot

begrepen, ook de» ^ ^ ^ hadden van

ï menschen verantwoordelijkheid tegenover een Rechtei die in zijn binnenste leest en de verborgenste diepte zijn h'irten peilt Wij ontkennen natuurlijk met, dat de men scheliïke rede, zonder bovennatuurlijke openbaring, tot dit beogere zédeUjkheidsbegrip kon opklimmen, - maar^ f" tnt heden vergeefs naar een aannemelijk bewijs, dat ook maar één denker in Egypte of Babylon, of^waar ook bij de volken van West-Azië, voor of in Moses dagen,

Sluiten