Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S) B. u. B., S. 2!).

,s) Eone andere vraag is, of liet super terrain" van Eph. 6, 3 door op aarde kan vertaald worden.

JT) Vgl. Delitzscli. Zw. V„ S 32, —en daartegenover Giesebrecht, Fricdc für Babel und Bibcl, S. 49 f.

38) Vgl. Palestine Exploration Fund Quarterly Statements, 1902, p. 22-1, 303 en elders; Mittheilungcn und Nachrichten des deutschen Palastina-Vereins, 1002, S. 14.

'*) Over het babylonische bijgeloof vergelijke men Kugler, Babyion und Christcntumt in de Stimmcn aus Maria-Laach, LXIV, S. 504— 500; Giesebrecht, Friede für B. u. B., S. 51 f.

4#) De Godsdienst van Israël, I, bl. 281, 396. Cursiveering in de volgende aanhaling is van ons.

") La méthode historique, surtout ó, propos de 1'Aneien Testament, Paris, 1003, p. 171.

41) Vgl. G. Wildeboer, Ja/icedi'jnst en volksreligie in Israël, Groningen, 1808, bl. 34.

") W. Nowaek, Lehrbuch der hcbrüischen Archüoloqie, Freiburg im Br., 1894, II, S. 206.

**) Vgl. over Dcut. 6, 4 v.: Von Hummelauer in locum.

45) Dictionnairo de la Bible, III, col. 1235.

") T. laatst a. p., bl. 10.

*7) Vgl. hier vooral R. J. Pierik, God in do gewijde zangen der H. Schrift, Brussel-Maastricht, 1878.

,8) Vgl! Dcut. 17, 3; IV Kon. 23, 5; Jer. 8, 2; Ez. 8, 16 ; en over Baal en Astarte : Noxvack, t. a. p-, bl. 307; J. Thomas, Dict. de la Bible, l, col. 1183 s.; F. Vigouroux, ibid., col. 1316 s.

*9) Aangehaald opstel, Theol. Tijdschr., 1903, bl. 35.

50) G. Wildeboer, De Dekaloog (Theol. Studiën, XXI, 1903, bl. 109—118); L. II. K. Bleeker, Enkele opmerkingen naar aanleiding van „Oorsprong en beteekenis der Tien Woorden" (ibid., bl 310—315).

51) Zw. V., S. 34.

51) Vgl. Delitzsch, B. u. B , 17. bis 20. Tausend, S. 72 f.— Ook Wildeboer, Iets over Babel en den Bijbel (Onze Eeuw, 4e jg., 1904) bl. 69, schrijft: Zeer zwak is Delitzsch's betoog, dat ook het monotheïsme uit Babel afkomstig zou zijn."

Sluiten