Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paleizen der heerschers, de villa's der rijken, de krotten der armen, de prachtige kerken en trotsche zeekasteelen P W ie weven de sclioone stollen, de mollige tapijten, de sierlijke kanten? Wie maken de kleederen, het schoeisel, de dekking? Wie delven de kolen, wie bebouwen het land en bevaren de zee? Wie zijn het die den hoorn des overvloeds zoo rijkelijk vullen met levensmiddelen, met alles wat het leven der menschen aangenaam maakt?" 1) Het gezond verstand beantwoordt deze vragen aldus: Dat zijn de ondernemers, die hunne ondernemingen op touw zetten, en die deze besturen als de kapiteins hun schepen. Dat zijn de architecten en ingenieurs, de kopvverkers, die de kunstgewrochten uitdenken. Dat zijn de arbeiders, de handwerkers, die uitvoeren, wat door de architecten en ingenieurs is uitgedacht.

Maar de sociaaldemocratie beantwoordt deze vragen gansch anders. Aldus: „Zijn het niet de arbeiders? Zijn wij, gewoonlijk zoo geminachte mannen en vrouwen van den arbeid het niet, die ons leven wagen op de zee, op den steiger, in de mijn ; die in de fabriek en op het veld onze krachten besteden tot welzijn der menschheid ?" 2) Volgens haar is er slechts één bron van den rijkdom ; en dat is de arbeid, in het bijzonder de handenarbeid. Deze alléén brengt al den rijkdom voort. Alleen de arbeid geeft volgens haar recht op den eigendom. Zij miskent het recht der patroons.

Maar wat meer zegt, de sociaaldemocratie wil geen recht voor God en Zijn Woord. Zij verwerpt God als bron, Gods Woord kenbron van het recht; en wil, dat in die wereld slechts als recht zal gelden, wat door haar als zoodanig is voorgeschreven.

Wie geen recht voor allen willen, dat zijn ook de liberalen.

Dezen willen meer dan recht is voor hun partij ; en al durven zij niet zoo driest meer beweren, dat de minderheden maar onderdrukt moeten worden, toch gunnen zij ook nu aan hunne medeburgers hun gelijk recht niet.

1) VV. 1'. G. Helsdingen, «Noemt deel aan den strijd !" 1.

2) \V. P. G. Helsdingen t. a. |>.

Sluiten