Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hcerc het schild Zijner bescherming uitgebreid, en het door een Roode Zee van bloedig lijden en een doodsche woestijn van bange beproeving tot de vrijheid gevoerd, om Hem op elk terrein des levens te dienen naar Zijn heilig Woord.

Ook in anderen vorm werd in de grijze oudheid de strijd om het recht gevoerd. Niet slechts over het hoogste recht, het recht om God te dienen naar Zijn Woord, ook over de grondslagen van het recht werd in de oude wereld gestreden.

Deze strijd werd vooral gevoerd in het Jeruzalem der heidenwereld ; in Athene, de zetel der Grieksche wijsheid, door Mii.tox „het oog van Griekenland" genoemd, en door SwtNBtiRN'K aldus bezongen :

„tT jonkvrouw bloeit een eeuw'ge kroon »Van rozen en lauwren en purper ten loon. „De liedrenkrans om uw bloeiend hooft!

„Wordt door geen winter verwelkt en geroofd.

//Uw licht straalt helder als zonneschijn,

,Uw naam zal roem en heerlijkheid zijn,

//En met den lijd gaat uw lof niet heen,

„Atheen!"

Hier onderzochten Pi.ato en Aristotei.ks, de twee reuzendenkers der heidensche oudheid, naar de grondslagen waarop het recht moet rusten.

Pi.ato onderzocht, of het betamelijke, het nuttige, het doelmatige, het winstgevende, of ook wel de macht de grondslag moet zijn van het recht. 1)

Aristotki.es hield zich bezig met de ontleding der menschelijke verhoudingen, en gaf een schoon systeem van de menschelijke rechtsverhoudingen, dat nog heden ten dage de bewondering der denkende geesten wekt.

De intrede van het christendom in de heidenwereld, de opkomst der pauselijke macht, Rome's val, en de wording van het Roomsch-Duitsche rijk drongen echter de wijsgeerige vragen, die door Pi.ato en Aristotet.es in het midden der denkende menschheid waren geworpen, op den achtergrond, en gaven een andere richting aan den strijd 0111 het recht.

1) I'lato's Republiek I; 9, 10, 11.

Sluiten