Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan mag deze bladzijde uit onze schoone historie allerminst worden overgeslagen.

Wij lezen haar even vluchtig over om ons te herinneren, wat onze vaderen om het bezit van dit heilig recht hebben willen lijden.

Ternauwernood was ons volk onder de regeering van Keizer Karkt, V, den stichter onzer nationale eenheid, als volk geboren, of het werd, evenals eenmaal Israël in Egypte, tot den heiligsten en zwaars'en strijd geroepen.

Ons kleine land toch was het vruchtbaarst zaadveld geweest van de beginselen der reformatie. En de keizer, die in Duitschland de nieuwe beweging niet geheel kon fnuiken, wilde haar voor 't minst in zijne Nederlanden met wortel en tak uitroeien. Martelvuren werden ontstoken, galgen opgericht, het beulszwaard ontbloot. In 1523 stierven de eerste martelaren te Brussel op den brandstapel. Stervend zongen zij, totdat de rook hun stem verstikte : n Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen Naam."

Dit tweetal, Voks en Esch, de eerstelingen der reformatie, werden door duizenden en duizenden in den marteldood gevolgd.

Desondanks won de reformatie in omvang en kracht. Schoon verhaalt onze historieschrijver Hor: #De Christenen, ter dood gaande, blijdelijk en vrijmoedelijk, alsof zij ter bruiloft of tot een heerlijke of blijde feeste zouden gaan, en ter dood gaande, zongen psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, onderwezen het volk in haar Religie, en vermaanden ze van de Roomsche kerk te wijken, scheldende de Roomsche kerk voor een Antichristische kerk en voor een moordkuil, den paus voor een Antichrist, en gebruikten alle middelen om het volk daar af te trekken en van haar dolingen, als 't venijn der zielen, te wachten, en zoo dagelijks meer en meer tot hun Religie getogen en van de Roomsche afgetrokken werden, zoo werd de vervolging ook dagelijks grooter."

Keizer Karkt,, die gevoelde, dat hij dit werk niet kon breken, lei eindelijk verdrietig de regeering neer; en werd opgevolgd door zijn zoon Phii.ips, een der meest dweepzieke vorsten die de historie ooit zag.

Sluiten