Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolgde zijn vader de ketters vooral uit politieke beweegredenen, hij deed het uit ijver voor de Roomsche religie. Het wreedst gericht over de ketters was voor hem een autodafé, een daad des gelools. Allerlei gezegden worden aan hem toegeschreven, die zijn blinden ijver sprekend teekenen. Hij wilde liever duizend levens verliezen, dan eenige verandering in den godsdienst dulden. Hij wilde liever geen onderdanen hebben dan over kettersche onderdanen regeeren. Wanneer al zijn onderdanen te zamen één hoofd hadden, en dat hoofd ware een kettersch hoofd, hij zou dat ééne hoofd zonder aarzelen afhouwen.

Deze koning aanvaardde de regeering over een volk, dat, gelijk een spons van water, van ketterij doortrokken was. Daarbij beschikte hij over de middelen om zijn bedreigingen tegen ketlersche onderdanen ten uitvoer te brengen. De beste legers en de kundigste veldheeren stonden hem ten dienste. Peru's goudmijnen, die zijn schatkist gedurig vulden, stelden hem in staat de kostbaarste oorlogen vol te houden.

Maar zelfs tegenover dezen vorst wilden onze vaderen hun heilig recht niet prijsgeven om God te dienen naar Zijn Woord.

Hoe lang en bang is dan ook de worsteling geweest, die ons kleine volkje tegen dezen geweldenaar en zijn opvolgers heeft gevoerd ! Zij heeft met recht de bewondering van tijdgenoot en nageslacht onder alle volken van den aardbodem gewekt.

De Spaansche koning zond veldheer op veldheer, leger op leger, vloot op vloot, om ons volk te tuchtigen ; en meer nog dan thans den Kitchencrs in Zuid-Atrika, werd den Alva's, den Requesensen en dergelijken in het uitmoorden van ons volk de vrije hand gelaten.

Vooral in de eerste jaren der Reformatie scheen het, alsof aan het hangen en branden geen einde zou komen. „Men hing, doorstak, of worghde de martelaeren, nae se vileinelick gehanteerd, of met gloeiende yzers getormenteerd te hebben." Vrouwen werden „met de hairen gesleipt, bij de borsten gegrepen, onder de okselen gebrandt, en met de stroppen en korde mishandelt en gepynigt, jae

Sluiten