Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hookdsti k TI.

DE STRIJD OM HET RECHT OP POLITIEK TERREIN.

I)e worsteling der eeuwen is ook de strijd van onzen tijd.

Zelfs is in onze dagen de strijd om het recht op politiek en maatschappelijk terrein feller dan ooit ontbrand.

En onze antirevolutionaire partij staat vooral thans in het brandpunt van dien strijd.

Zij heeft op staatkundig en maatschappelijk terrein den strijd aangebonden tegen de revolutie; en ernstig is de strijd, dien zij op de genoemde terreinen tegen deze macht heeft te voeren

Laten wij den strijd onzer partij op elk dezer beide terreinen ieder afzonderlijk beschouwen en het eerst onze aandacht schenken aan onzen strijd op het politieke erf.

Het ernstig karakter van den strijd, die onze partij op politiek terrein heeft te voeren, springt ons dadelijk in het oog, wanneer wij slechts even opmerken hoe de revolutie op dit terrein Gods recht heeft aangetast; hoe zij Gods Woord als regel des rechts heeft verworpen, en daarmede aan de heilige gerechtigheid haar weegschaal heeft ontrukt; eri hoe zij de rechten en inzettingen, die God als grondslagen onzer samenleving heeft gesteld, steNelmatig ondermijnt.

Onze eerste aanklacht tegen de revolutie luidt, dat zij het recht en de souvereiniteit Gods heeft aangetast.

Wanneer wij hier van revolutie spreken, dan gebruiken wij dit woord in denzelfden zin, waarin dit o. a. door ClIANTEPIE DE I.A Su'SSAYI, Cll GltOEN VAN PlUXSTERER is gebezigd. De eerste verstond onder de revolutie „niet zoo

3

Sluiten