Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een volgende bladzijde : „Er mogen tijden geweest zijn, waarin zij de dragers der wetenschap waren, in onzen tijd zijn de priesters van alle godsdiensten werkelijk niet anders dan vertegenwoordigers van de wetenschap van het voorgeslacht; en de ervaring van onze dagen leert dan ook, dat indien een priester zich tot de hoogte der hedendaagsche wetenschap opwerkt en zich die eigen maakt, hij óf zijn priestergewaad allegt, óf de gewoonten der Romeinsche auguren navolgt, om binnenskamers te lachen over de voordrachten en vertooningen, die hij aan de goede gemeente ten beste geeft." 1)

Verreweg de groote meerderheid der Radicalen en Socialisten heelt ongetwijfeld heel wat meer eerbied voor het geloot en het karakter van de dienaren van den godsdienst dan de lieer van Houtkx heeft; toch volgen zij hein allen in deze verwerping van God en Zijn recht, al doen zij het dan ook op minder cynische manier.

En alle revolutionairen, vooral Liberalen, Radicalen en Socialisten stemmen overeen in de verwerping van het recht en de souvereiniteit Gods op politiek terrein.

Tegenover deze revolutionairen van alle gading heeft de antirevolutionaire partij den strijd aangebonden ; met al de kracht die in haar is, verdedigt zij ook op politiek terrein het recht en de souvereiniteit Gods; en zij vereenigt zich volkomen met het dichterwoord van den grooten Nederlander, Nicot,aas Rekts:

vWel hoort men dagelijks stem <>|* steiu

Weerklinken :

(ieen nood, wij redden 't zonder Hem —

Huur die liet zeggen, zinken."

Onze tweede aanklacht tegen de revolutie is deze, dat zij het \\ oord van God als regel des rechts verwerpt, en daarmede aan de gerechtigheid haar weegschaal ontrukt.

De christenheid belijdt, dat God, die aan zon, maan en sterren hunne banen heeft beschreven, en aan de zee hare perken heelt gesteld, ook aan de menschelijke samenleving Zijn rechten en inzettingen als grondslagen der samen-

1) Zie Van Houten, Bijdragen tot den strijd over God, Eigendom en Familie, bladz. 8 en 9.

Sluiten