Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulpe te bezitten. En dit was de heerlijkheid van het paradijs, dat er geen wensch kan opkomen in het zondeloos mensehenhart, of God, de Vader, vervulde dien wensch. Gelijk ouders hunne kinderen bij hun ontwaken in den morgenstond verrassen, zoo komt ook God, de Vader, Zijn kind Adam verblijden. God doet op Adam een diepen slaap vallen ; bouwt een rib, bij het hart weggenomen, tot een vrouw; wekt Adam zachtkens op uit den slaap; en voert Eva aan Zijne hand Adam tegemoet. Deze, oprijzend uit den slaap, aanschouwt met verwonderend oog een wezen, hem gelijk en toch van hem onderscheiden, een hulpe tegenover zich. En nu klinkt de eerste psalmtoon door het paradijs : „Deze is immers been van mijne beenen, en vleesch van mijn vleesch! Men zal haar naar den man lieeten, omdat zij van den man genomen is."

Hiermede is bet huwelijk ingesteld. Want God, die voor Adatn vele vrouwen had kunnen scheppen, formeerde voor hem slechts ééne, met welke Hij hem door onlosmakelijken band verbond.

En wel is het paradijs om der zonde wil van deze aarde weggenomen; maar God heeft het huwelijk als een roos uit het paradijs den mensch gelaten. En wel is deze roos een roos met doornen ; want in het zweet zijns aanschijns moet de man arbeiden, en met smarten moet de vrouw haar gezin vermeerderen; maar daarom is deze band ook een heilige band, die alleen door den dood kan worden verbroken, opdat man en vrouw in het leven alles samen zouden deelen en dragen.

Duidelijk wordt ons deze onverbreekbaarheid van den huwelijksband verder geleerd in het Woord van God; o. a. in het gesprek, dat de Heere Jezus met de Phariseën te dezer zake hield, en dat ons in Mattheus 19 aldus staat opgeteekend : „En de Phariseën kwamen tot hem, en verzoekende Hem, en zeggende tot Hem : Is het eenen man geoorloofd zijne vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen : Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mensch gemaakt heeft, dat Hij den mensch gemaakt heeft, man en vrouw, en

Sluiten