Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevoerd, dan zouden wij spoedig ook ten onzent tooneelen krijgen te zien, gelijk kort geleden te Klondyke zijn aanschouwd, dat de één den ander niet de revolver in de hand het bezit van den grond betwistte en zouden wij meer dan nu reeds het geval is de mensehen elkander als roofdieren zien aanvliegen.

Door deze inzetting Gods is aan de mensehheid echter niet alleen een rustige samenleving gewaarborgd, maar is haar ook de mogelijkheid geopend om hare roeping tegenover deze aarde te vervullen. De gewichtige roeping, die God aan den mensch ten opzichte van deze aarde heeft gegeven, is de roeping om haar te cultiveeren, en uit haar te doen voortkomen, wat God er in heeft gelegd. Ware de gemeenschap van goederen ingevoerd, deze roeping werd door den mensch ongetwijfeld verwaarloosd. W ant met recht heeft de fijne opmerker der oudheid, Aristotkles, reeds gezegd : //Zorg wordt het allerminst over die dingen geoefend, die aan de meesten gemeenschappelijk behooren, want de menschen zijn in de eerste plaats om hun privaten eigendom en slechts in de tweede plaats om het gemeenschappelijk goed bezorgd." Niet minder duidelijk heeft iemand deze waarheid geil lustreen! in de geschiedenis van het ezeltje, dat het ongeluk had aan drie eigenaars te behooren, die dit beestje ieder op zijn beurt gebruikten. A. gebruikte het den eersten, B. den tweeden, C. den derden dag. A. dacht, voeren doe ik vandaag het ezeltje niet, daarvoor zal li. morgen wel zorgen. B. dacht, A. heeft het ezeltje gisteren gevoerd, C. zal het morgen nog eens over doen, ik kan het diertje vandaag wel laten vasten. O. dacht even als A. en B. En het ongelukkig ezeltje, dat op den derden dag bezweek, en het kind van de rekening werd, viel als een offer van deze gemeenschap van goed.

Gemeene eigendom is bron van wanorde en verwaarloozing. Private eigendom is daartegenover een grondslag van zekerheid, en een prikkel lot arbeid. Wat toch beweegt den boer om zijn land te verbeteren ? Is het niet

o •'

de wetenschap, dat dit land zijn land is, en dat hij dooide verbetering van zijn land ook meerdere vruchten daar-

Sluiten