Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zal (rekken ? Wat geeft heni den moed om zijn zaad in zijn akker te werpen? Is het niet de wetenschap, dat dit land zijn land is; dat hij in den privaten eigendom en het rustig bezit van dit zijn land zal worden beschermd; en dat hij hier niet alleen zal zaaien, maar ook zal maaien ? En zou al deze arbeid met dezelfde energie geschieden, waarmede zij thans wordt verricht, wanneer de private eigendom ware opgeheven, en de gemeenschap van goederen ingevoerd? Wij mogen het op goeden grond betwijfelen.

Daarom beschouwen wij ook deze inzetting Gods als één der grondpilaren, die in onze samenleving niet kan

worden gemist.

Ouderlijk gezag, overheidsgezag, doodstraf, huicel ijk, eigendom, ziedaar de rechten en inzettingen, die God als grondslagen onzer samenleving heeft gesteld, en zonder welke zij niet kan bestaan, maar zonder welke zij spoedig in een staat van volkomen verwildering zou geraken.

Denk u dan ook slechts een oogenblik deze inzettingen Gods uit onze samenleving weg. Denk u weg, alle ouderlijk gezag, alle overheidsgezag, alle bescherming van het leven, alle huwelijks- en familieband, alle bescherming van den privaten eigendom, alle handhaving van het recht; en ge gevoelt, dat wij zonder deze inzettingen des rechts in een barbarisme zouden verzinken, waarbij Afrika's donkerste wildernissen nog ideaal-toestanden zouden zijn, en dat de tijdwijzer der beschaving in ons christelijk Europa daarmede op middernacht zou zijn gezet.

Ernstig is daarom deze aanklacht tegen de revolutie, dat zij deze inzettingen (Jods voor onze samenleving stelselmatig ondermijnt. Principieel is het ouderlijk ontkend door Rousskac, die den oorspronkelijke!! mensch beschouwt als een wezen, „borné au seul instinct physiqued. i. als een dier, dat enkel dierlijke instincten kent. En de vader heeft volgens hem oorspronkelijk evenmin gezag over zijn kinderen als een hond over zijn jongen. De tegenwoordige revolutionairen gaan ongetwijfeld niet zoo ver als deze vader der Eransche revolutie; maar ook bij hen is het ouderlijk gezag niet heilig meer; men denke

Sluiten