Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogste verwachtingen gekoesterd, zooals kan blijken uit de voordracht door Prof. Fkrri in Octoher 1901 te Amsterdam gehouden, waarin deze hoogleeraar aldus sprak : //Zonder in finesses de zaak at' te kunnen handelen, kunnen wij zeggen, dat de toekomst ons moet geven een misdadigerskliniek. I)e erimineele anthropologie heeft in 25 a 30 gevallen onze oogen geopend voor de causaliteit (oorzakelijkheid) van de misdaad, en opent dus onze oogen voor de prophylaxe (voorkoming) der misdaad, in plaats van de nuttelooze, de heftige, en meestal te laat toegepaste repressie (onderdrukking) der misdaad. Dan zal de criminaliteit (misdadigheid) als epidemisch verschijnsel verdwijnen." 1)

Het huwelijk is naar revolutionaire leer geen inzetting Gods, waardoor man en vrouw met onlosmakelijken band worden verbonden, maar een gewoon burgerlijk contract, dat even gemakkelijk moet kunnen ontbonden worden, als het is aangegaan.

Van Houten gaat zelfs zoover, dat hij gedwongen samenleving, zooa'.s hij het huwelijk noemt, zonder liefde, voor een onzedelijkheid verklaart. Uit deze stelling zou ongetwijfeld voortvloeien, dat vrije samenleving, mits er slechts liefde worde gevonden, en deze zal misschien bij velen in overvloed voorradig zijn, ais streng zedelijk moet worden aangemerkt.

En al gaan niet alle liberalen zóó ver als van Houtkn, bijna allen eischen toch een herziening van ons burgerlijk wetboek, waardoor de echtscheiding gemakkelijker worde gemaakt.

Won deze theorie veld, en werd zij in ons burgerlijk wetboek gesanctioneerd, dan waren ongetwijfeld de gevolgen niet te overzien. Wanneer de band des huwelijks even gemakkelijk kan worden losgemaakt, als hij is gelegd, dan kwamen daardoor onberaden huwelijken aan de orde van den dag. Wispelturige mannen en vrouwen zouden nu niet dezen, dan met genen verbonden zijn. Het huisgezin ware daarmede van zijn vasten grondslag beroofd, en op den zandgrond der menschelijke willekeur gesteld.

1) Soesman : I>c Crimineel»' Sociologie, vrij naar de Academische voordrachten van 1'rot'. Eurioe Kern enz., bladz. 48.

4

Sluiten